Ana Səhifə / Haqqımızda / Monoqrafiya və kitablar

Monoqrafiya və kitablar

Neft və qaz yataqlarının işlənilməsinin fundamental və tətbiqi problemləri. Akademik Midhət Teymur oğlu Abasovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiyanın materialları

Neft və qaz yataqlarının işlənilməsinin fundamental və tətbiqi problemləri. Akademik Midhət Teymur oğlu Abasovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiyanın materialları

(Redaktor: A.A. Əlizadə) Bakı, "Nafta-Press" nəşriyyatı, 2016

Neftqazçıxartma terminlərin izahlı lüğəti (rus-ingilis-azərbaycanca)

Neftqazçıxartma terminlərin izahlı lüğəti (rus-ingilis-azərbaycanca)

Bakı, «Ərgünəş» nəşriyyatı, 2017, ISBN 978-9952-8239-6-7

Lüğətdə neftqaz geologiyası və geofizikası, yataqların axtarışı və kəşfiyyatı, quyuların qazılması, neft və qaz yataqlarının işlənməsi, quyuların istismarı, lay və quyuların hidroqazodinamiki və geofiziki tədqiqatı; lay sisteminin hidrodinamikası, termodinamikası, fizikası və kimyası; neftin və qazın yığılması. Hazırlanması, nəqli və saxlanması; layların neftveriminin artırılması, neft və qaz hasilatının intensivləşdirilməsi, neftqaz mədən tikintisi və avadanlıqları, ekologiya, neftqazçıxarmanın iqtisadiyyatı, iqtisadi-riyazi modelləşdirmə, optimallaşdırma və proqnozlaşdırma kimi neftqazçıxarma, həmçinin elm və texnikanın bir sıra sahələrini əhatə edən ən çox istifadə olunan mühüm terminlər toplanmış və onların Azərbaycan dilində izahı verilmişdir.

Lüğət neftqaz sənayessi mütəxəssisləri, elmi işçilər, müəllim və tələbələr, elmi-texniki ıdıbiyyatın tərcüməçiləri və b. üçün nəzərdə tutulur.

Radon və insan sağlamlığı

Radon və insan sağlamlığı

(Feyzullayev Ə.Ə., Əliyev Ç.S., Mahmudov F.F., Bağırlı R.C.) Bakı, Nafta-Press, 2017, 40 səh.

Broşüra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Geologiya və Geofizika İnstitutunda hazırlanmışdır. Broşürada elmi-populyar və illüstrasiyalı formada tıbii radiasiya, onun mənbələri və radonun insan sağlaçlığına yaratdığı təhlükələr haqqında, bu təhlükə riskinin azaldılması. Həmçinin əhalinin qorunması üçün həyata keçirilən tədbirlərin tənzimlənməsi və normativ aktlar haqqında ətraflı məlumat verilir.


Radiasiya təhlükısizliyi məsələləri iləmaraqlananlar, xüsasən də radonuhn yüksək səviyyəsi ilə xarakterizə olunan ərazilərdə yaşayanlar üçün bu kitabça çox faydalı ola bilər.

Hikmət İsmayıl oğlu Mahmudov (Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimlərinin biblioqrafiyası)

Hikmət İsmayıl oğlu Mahmudov (Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimlərinin biblioqrafiyası)

Bakı, “Nurlan”, 2017, 200 s.

Biblioqrafiyada görkəmli geoloq-alim, geologiya-minerologiya elmləri doktoru, Azərbaycan yazıçılar Birliyinin üzvü, “Qızıl qələm” və “Vətən” mükafatlarına, Qızıl medal və diploma, “İlin alimi”, “İlin Vətənpərvər adamı”, “Şərəfli ömür yolu”, fəxri adlarına, “Tərəqqi” medalına və “Prezident təqaüdünə” layiq görülmüş tanınmış şair Hikmət İsmayıl oğlu Mahmudovun (Hikmət Mahmudovun) həyatının əsas tarixi dövrləri, elmi, pedaqoji, ictimai və ədəbi fəaliyyəti öz əksini tapmışdır. Burada məqsəd oxucunu alim və şairin həyatı, əsərləri, elmi və ədəbi yaradıcılığı ilə tanış etmıkdir.


Biblioqrafik toplu mütəxəssislər, elmi işçilər, şair və yazıçılar, habelə elmimizon və ədəbiyyatımızın tarixi ilə maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.