Ana Səhifə / Haqqımızda / Monoqrafiya və kitablar

Monoqrafiya və kitablar

Neftqazçıxartma terminlərin izahlı lüğəti (rus-ingilis-azərbaycanca)

Neftqazçıxartma terminlərin izahlı lüğəti (rus-ingilis-azərbaycanca)

Bakı, «Ərgünəş» nəşriyyatı, 2017, ISBN 978-9952-8239-6-7

Lüğətdə neftqaz geologiyası və geofizikası, yataqların axtarışı və kəşfiyyatı, quyuların qazılması, neft və qaz yataqlarının işlənməsi, quyuların istismarı, lay və quyuların hidroqazodinamiki və geofiziki tədqiqatı; lay sisteminin hidrodinamikası, termodinamikası, fizikası və kimyası; neftin və qazın yığılması. Hazırlanması, nəqli və saxlanması; layların neftveriminin artırılması, neft və qaz hasilatının intensivləşdirilməsi, neftqaz mədən tikintisi və avadanlıqları, ekologiya, neftqazçıxarmanın iqtisadiyyatı, iqtisadi-riyazi modelləşdirmə, optimallaşdırma və proqnozlaşdırma kimi neftqazçıxarma, həmçinin elm və texnikanın bir sıra sahələrini əhatə edən ən çox istifadə olunan mühüm terminlər toplanmış və onların Azərbaycan dilində izahı verilmişdir.

Lüğət neftqaz sənayessi mütəxəssisləri, elmi işçilər, müəllim və tələbələr, elmi-texniki ıdıbiyyatın tərcüməçiləri və b. üçün nəzərdə tutulur.

Radon və insan sağlamlığı

Radon və insan sağlamlığı

(Feyzullayev Ə.Ə., Əliyev Ç.S., Mahmudov F.F., Bağırlı R.C.) Bakı, Nafta-Press, 2017, 40 səh.

Broşüra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Geologiya və Geofizika İnstitutunda hazırlanmışdır. Broşürada elmi-populyar və illüstrasiyalı formada tıbii radiasiya, onun mənbələri və radonun insan sağlaçlığına yaratdığı təhlükələr haqqında, bu təhlükə riskinin azaldılması. Həmçinin əhalinin qorunması üçün həyata keçirilən tədbirlərin tənzimlənməsi və normativ aktlar haqqında ətraflı məlumat verilir.


Radiasiya təhlükısizliyi məsələləri iləmaraqlananlar, xüsasən də radonuhn yüksək səviyyəsi ilə xarakterizə olunan ərazilərdə yaşayanlar üçün bu kitabça çox faydalı ola bilər.

Elmin cazibəsi

Elmin cazibəsi

(Şirməmməd Nəzərli) Bakı: “Elm”, 2019, -196 səh. ISBN 978-9952-523-09-6

“Elmin cazibəsi” kitabında AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutu İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Şirməmməd Nəzərlinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Yer Elmləri Bölməsinin alimlərindən aldığı müsahibələri, elmi məqalələri və tarix boyu elm haqqında deyilmiş müdrik sözlər, eləcə də müsəlman Şərqində alimlərin elmi nailiyyətləri haqqında məlumatlar yer almışdır. Müəllif bu mövzularda materialları hər kəsə aydın dildə təqdim etmiş, uyğun fotolar yerləşdirmişdir. Elmin populyarlaşdırılması məqsədilə sadə dildə yazılmış kitab elm adamları, eləcə də geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Vulkanizm, filizəmələgəlmə və geodinamika

Vulkanizm, filizəmələgəlmə və geodinamika

(Z.A. Vəliyev) Bakı: “Zəngəzurda çap evi”, 2019, 288 səh.

Kitabda vulkanik proseslərlə əlaqədar filiz əmələgəlmə problemlərinə və geodinamik inkişaf rejimlərinə baxılır. Müasir vulkanizmin təzahür etmə formaları, maqmatogen yataqların tipləri haqqında məlumatlat araşdırılır. Dəqiq olaraq, vulkanogen yataqlar, onların geoloji-struktur, fiziki-kimyəvi əmələgəlmə şəraitləri, filizəmələgəlmədə metasomatozun roluna baxılır. Ali məktəblərin tələbhələri və gənc mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur.