Ana Səhifə / Haqqımızda / Monoqrafiya və kitablar

Monoqrafiya və kitablar

Akademik Şamil Əzizbəyov

Akademik Şamil Əzizbəyov

(G.P.Zapletin) Bakı, Elm, 2015, 135 səh. ISBN 978-9952-495-73-7

Kitabda Azərbaycanın istedadlı geoloq alimi, Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının əsasını qoyanlardan biri, respublikamızda petrologiya məktəbinin banisi akademik Şamil Əbdülrəhim oğlu Əzizbəyovun həyatının, çoxşaxəli elmi və pedaqoli fəaliyyətinin ayrı-ayrı mərhələləri işıqlandırılır.

Akademik Mirəli Qaşqay

Akademik Mirəli Qaşqay

(Rasim Ağayev) Bakı, Elm, 2015,162 səh. ISBN 978-9952-495-71-3

Mirıli Qaşqay parlaq həyat yaşaməş və bütün ömrünü insanlara xidmətə həsr etmişdir. Azərbaycanın bu böyük aliminin həyat yolu heç də hamar olmamışdır. XX əsrin praktik olaraq bütün əsas dönüşlərinin əks olunduğu bu ömürdə böyük insan sevincləri də çox olub, böyük şəxsi faciələr də az olmayıb. Lakin kitabın qəhramanı bütün bu keşməkeşlərə rəğmən dözüb dayanmış və bizə çox qiymətli irs qoyub getmişdir.


Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının geoloji irsi.

Azərbaycan Respublikasının geoloji irsi.

(T.N. Kəngərli, Ş.Ə. Babayev) Bakı, Nafta-press, 2015, 222 səh.

Təqdim edilən işin məqsədi – ictimaiyyətin diqqətini Azərbaycan Respublikasının geoloji irsinin badir stratiqrafik-paleontoloji, tektonik, petroloji-mineraloji və hidroloji-hidrogeoloji obyekrlərinə cəlb etmək və əhəmiyyətini izah etməkdir. Çünki insanlar çox vaxt bu obyektlərin ölkəmizin geoloji tarixinin dərk edilməsi, onun təbii rəngarəngliyinin və ekoloji tarazlığının qorunmasının zəruriliyinə kifayət qədər əhəmiyyət vermirlər.


Belə obyektlərin zədələnməsinin və məhv olmasının qarşısını almaq, onları mühafizə etmək qarşıda duran ən mühüm problemlərdən biridir.


Bu kitab - Azərbaycan Respublikasının konkret geoloji abidələri barədəqısa icmal vermək üçün ilk cəhd olub, həm geoloji ictimaiyyət və həmçinin cansız təbiətin qorunması üzrə mütəxəssislər, diyarşünaslar, turistlər, tələbələr, şagirdlər və əhalinin geniş təbəqələri üçün əhəmiyyətə malikdir.

Azərbaycan geologiya elminin korifeyləri

Azərbaycan geologiya elminin korifeyləri

(Baş redaktor: akademik Ak.A.Əlizadə) Bakı, “Nafta-Press” nəşriyyatı, 2016, 315 s. ISBN 978-9952-437-61-4

Kitabda Azərbaycanın geologiya elminin inkişafında mütərəqqi rol oynamış, geoloji elmi məktəb yaratmış, dünya geologiyasına elmi töhfə­lər vermiş geoloq alimlərin – AMEA-nın həqiqi üzvlərinin həyat və yara­dıcılığı haqqında onların tələbələrinin və davamçılarının xatirələri verilmişdir.