Ana Səhifə / Haqqımızda / Monoqrafiya və kitablar

Monoqrafiya və kitablar

Azərbaycanın geologiyası, II cild. Neft və qaz. Qeyri-ənənəvi yanacaq-enerji resursları. Palçıq vulkanları. Yer fizikası

Azərbaycanın geologiyası, II cild. Neft və qaz. Qeyri-ənənəvi yanacaq-enerji resursları. Palçıq vulkanları. Yer fizikası

(Baş redaktor: akademik Ak.A.Əlizadə) Bakı, “Eım” nəşriyyatı, 2015, 372 s.

Azərbaycan dilində ilk dəfə tərtib edilmiş bu monoqrafiyada respublikamızın gör­kəm­li alim və mütəxəssislərinin neft və qaz, palçıq vulkanizmi və yer fizikası sahə­lərin­də mövcud olan çoxillik tədqiqatlarının nəticələri yığcam şəkildə öz əksini tapmışdır.

Monoqrafiyada çöküntütoplanma prosesləri, çöküntü örtüyü süxurlarının və üzvi maddənin quruluşu və təkamülü, karbohidrogen flüidlərinin izotop-geokimyəvi xarak­teristikası, karbohidrogen yığımlarının formalaşma mexanizmi, рalçıq vulkanlarının əmələ gəlməsi, səciyyəvi xüsusiyyətləri, təsnifatı, paylanma qanunauyğunluqları, seys­mikliklə, neft-qazlılıqla əlaqəsi haqqında məlumat verilmişdir.


Azərbaycanın qeyri-ənənəvi yanacaq-enerji xammallarından olan yanar şist və təbii bitumların, həmçinin Cənubi Xəzərdəki qaz-hidratların əmələgəlmə şəraitləri və axtarış perspektivləri nəzərdən keçirilmişdir.


Azərbaycan ərazisində yer qabığının qravitasiya və maqnit sahələri, dərinlik quruluşu, ərazinin seysmikliyi kimi məsələlər işıqlandırılmış, geofiziki sahələrin (qravi­tasiya, geomaqnit, geotermik və radiometrik) tədqiqinin nəticəsi olan ən yeni xəritə və modellər öz əksini tapmışdır.


Kitabdan geologiyanın müxtəlif istiqamətlərinin mütəxəssisləri, həmçinin dokto­rant­lar, ali məktəblərin magistr və bakalavrları, eləcə də ölkəmizin təbii sərvətləri ilə maraqlananlar faydalana bilərlər.

Neft geokimyası (geokimyəvi göstəricilər)

Neft geokimyası (geokimyəvi göstəricilər)

(Q.S. Martınova, Z.A. Vəliyev) Bakı, Nafta-Press, 2022, 87 s.

Kitabda mövcud olan geokimyəvi göstəricilərin sistemləşdirilməsi təqdim olunmuşdur. Geokimyəvi göstəricilər, neftin əsas təsnifat tipləri, neftin əsas xarakteristikaları bir yerdə cəmləşdirilmiş, neftqazlılığın problemləri, neft və qazın axtarışlarının geokimyəvi metodları, həmçinin çökmə süxurda vahid neftqazəmələgəlmə tsiklində neftin generasiya prosesinin əsas fazaları işıqlandırılmışdır.


Kitab neftin geologiyası və geokimyası problemləri məsələlərilə məşğul olan elmi işçilər, həmçinin bu elmi sahədə ixtisaslaşan magistrant və doktorantlar üçün nəzərdə tututlur.

Hikmət İsmayıl oğlu Mahmudov (Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimlərinin biblioqrafiyası)

Hikmət İsmayıl oğlu Mahmudov (Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimlərinin biblioqrafiyası)

Bakı, “Nurlan”, 2017, 200 s.

Biblioqrafiyada görkəmli geoloq-alim, geologiya-minerologiya elmləri doktoru, Azərbaycan yazıçılar Birliyinin üzvü, “Qızıl qələm” və “Vətən” mükafatlarına, Qızıl medal və diploma, “İlin alimi”, “İlin Vətənpərvər adamı”, “Şərəfli ömür yolu”, fəxri adlarına, “Tərəqqi” medalına və “Prezident təqaüdünə” layiq görülmüş tanınmış şair Hikmət İsmayıl oğlu Mahmudovun (Hikmət Mahmudovun) həyatının əsas tarixi dövrləri, elmi, pedaqoji, ictimai və ədəbi fəaliyyəti öz əksini tapmışdır. Burada məqsəd oxucunu alim və şairin həyatı, əsərləri, elmi və ədəbi yaradıcılığı ilə tanış etmıkdir.


Biblioqrafik toplu mütəxəssislər, elmi işçilər, şair və yazıçılar, habelə elmimizon və ədəbiyyatımızın tarixi ilə maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Akademik Əhəd Yaqubov Azərbaycanda palçıq vulkanizmi elminin banisidir

Akademik Əhəd Yaqubov Azərbaycanda palçıq vulkanizmi elminin banisidir

(Redaktor: akademik Ak.A. Əlizadə) Bakı: “Elm”, 2020, 200 s., ISBN 978-9952-514-55-2