Ana Səhifə / Haqqımızda / Monoqrafiya və kitablar

Monoqrafiya və kitablar

Cənubi Xəzər çökəkliyinin Azərbaycan hissəsinin karbohidrogen potensialı və geodinamikası. 2-ci kitab. Karbohidrogen potensialının qiymətləndirilməsi

Cənubi Xəzər çökəkliyinin Azərbaycan hissəsinin karbohidrogen potensialı və geodinamikası. 2-ci kitab. Karbohidrogen potensialının qiymətləndirilməsi

“Nafta-Press” nəşriyyatı, 2015

Monoqrafiya Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 18 iyun 2007-ci il tarixli 98 saylı Qərarına əsasən AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun rəhbərliyi ilə respublikanın bir sıra elmi və tədris mərkəzlərinin alimləri və mütə­xəssisləri tərəfindən «Cənubi Xəzər Çökəkliyinin Azərbaycan hissəsinin karbohid­rogen potensialinin və geodinamikasının öyrənilməsinə dair 2007-2014-cü illər üçün Tədbirlər Proqramı» mövzusunda həyata keçirilmiş elmi-tədqiqat layihəsinin 2-ci bölməsinin materialları əsasında hazırlanmışdır.


Əsas diqqət, karbohidrogenlərin ilkin potensial resurslarının müəyyən edilməsinə və sahələr üzrə paylanmasının tə­yi­ninə, resursların təsnifatının verilməsinə və çətin çıxarıla bilən karbohidrogen ehtiyatlarının Cənubi-Xəzər hövzəsi üzrə paylanma­sının öyrənilməsinə yönəldilmişdir. 

Cənubi Xəzər çökəkliyinin Azərbaycan hissəsinin karbohidrogen potensialı və geodinamikası. 3-cü kitab. Geodinamik tədqiqatlar və monitorinq

Cənubi Xəzər çökəkliyinin Azərbaycan hissəsinin karbohidrogen potensialı və geodinamikası. 3-cü kitab. Geodinamik tədqiqatlar və monitorinq

“Nafta-Press” nəşriyyatı, 2015

Monoqrafiya Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 18 iyun 2007-ci il tarixli 98 saylı Qərarına əsasən AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun rəhbərliyi ilə respublikanın bir sıra elmi və tədris mərkəzlərinin alimləri və mütə­xəssisləri tərəfindən «Cənubi Xəzər Çökəkliyinin Azərbay­can hissəsinin karbohidro­gen potensialinin və geodinamikasının öyrənilmə­sinə dair  2007-2014-cü illər üçün Tədbirlər Proqramı» mövzusunda həyata keçirilmiş elmi-tədqiqat layihəsinin 3-cü bölməsinin materialları əsasında hazırlanmışdır.


Əsas diqqət, yeni nəzəri yanaşmalar və əldə edilmiş ən son geoloji-geo­fiziki məlumatlar bazasında, Azərbaycanda geodinamik monitorinq şəbəkəsinin yaradılması və təkmilləşdi­rilməsi (o cümlədən, seysmoloji və digər fiziki stan­si­ya­­ların avadanlıq­larının və onla­rın ayrı-ayrı hissələrinin moderniləşdirilməsi), müasir deformasiya pro­seslərinin nəzəri model­ləri­nin hazırlanması, etalon obyektlərdə karbohidrogen ehtiyat­larının axtarışı və is­tehsalı metodla­rına təbii və texnogen faktorların qarışıqlı təsiri geodinamikasının modellərinin hazır­lanması, Böyük Qafqazın cənub yamacının geo­dinamik poliqonunun (Ba­la­kən-Qəbələ) yaradılması, yeraltı və yerüstü suların hidro­kim­yəvi parametrlərinin öyrəl­iməsi, sualtı və sahil tikililərində, ko­munika­siya infra­struk­turalarında, o cüm­lə­dən neft kəmərlərində təhlükəli mühən­dis-geoloji pro­seslər və onların qiymət­ləndirilməsi məsələlərinin tədqiqinə verilmişdir.

Akademik Ələşrəf Əlizadə

Akademik Ələşrəf Əlizadə

(Akif Əliyev) Bakı, Elm, 2015, 119 səh. ISBN 978-9952-495-72-0

Kitabda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təsisçilərindən olan, geologiya elminin korifeylərindən biri, iki dəfə SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı, İ.M.Qubkin adına mükafatın laureatı, Türkmənistanın Əməkdar elmi xadimi, dünya şöhrətli görkəmli alim, pedaqoq, elm təşkilatçısı və ictimai xadim Ələşrəf Əbdülhüseyn oğlu Əlizadənin həyatı, elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyəti haqqında məlumat verilir.


Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulur.

Akademik Şamil Əzizbəyov

Akademik Şamil Əzizbəyov

(G.P.Zapletin) Bakı, Elm, 2015, 135 səh. ISBN 978-9952-495-73-7

Kitabda Azərbaycanın istedadlı geoloq alimi, Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının əsasını qoyanlardan biri, respublikamızda petrologiya məktəbinin banisi akademik Şamil Əbdülrəhim oğlu Əzizbəyovun həyatının, çoxşaxəli elmi və pedaqoli fəaliyyətinin ayrı-ayrı mərhələləri işıqlandırılır.