Ana Səhifə / Haqqımızda / İnstitutun fondu

İnstitutun fondu

Paleontologiya və stratiqrafiya

Paleontologiya və stratiqrafiya

# Hesabatların adları İl
Qey.nöm
1.1
Stratiqrafiya, Şərqi Azərbaycanın Maikop çöküntülərinin əmələgəlmə şəraiti və karbohidrogen potensialı
2000
1036
1.2
Qazıntı halında tapılan və müasir suitilərin mənşəyi, təkamülü, ekologiyası və embriologiyası
2003
1058
1.3
Azərbaycanın alt çöküntülərində biotların stratiqrafiki və palecoğrafi paylanma qanunauyğunluqları
2003
1061
1.4
Alt və orta devonun Pentameridləri
2003
1062
1.5
Azərbaycanın Neogen fauna və florasının atlası
2004
1072
1.6
Azərbaycanda qazıntı halında tapılan onurğalı fauna üzrə məlumat bankının yaradılması
2005
1086
1.7
Azərbaycanın məhsuldar qatının stratiqrafiyası və onun müxtəlif litofasial tiplərinin korrelyasiya sxemi
2009
1095
Tektonika və geomorfologiya

Tektonika və geomorfologiya

# Hesabatların adları İl
Qey.nöm
2.1
Neftqazlılıq perspektivləri ilə əlaqədar olaraq Şimal-Şərqi Azərbaycanın tektonikası (ən yeni geoloji-geofiziki tədqiqatların materialları əsasında)
2000
1034
2.2
Azərbaycan ərazisinin müasir horizontal tektonik hərəkətlər xəritəsi və onun tərtib olunma metodikası                  
 2007  
1078

 

Hidrogeologiya

Hidrogeologiya

# Hesabatların adları İl
Qey.nöm
3.1
Azərbaycanın yeraltı sularının formalaşması və mühəndis-geoloji şəraitinin xüsusiyyətləri
2003
1057
3.2
Yeraltı sulara intensiv təsir altında Gəncəçay gətirmə konusu hidrogeoloji şəraitinin formalaşması  
2004
1067
3.3
Abşeron yarımadasında təbii su sistemlərinin müasir vəziyyətinin qiymətləndiriməsi və konseptual modelinin işlənilməsi
2008
1084

 

Neft-qaz geologiyası və geokimyası

Neft-qaz geologiyası və geokimyası

# Hesabatların adları İl
Qey.nöm
4.1
Neft və qaz yataqlarının axtarışı ilə əlaqədar Aşağı Kür çökəkliyi və Bakı Arxepelaqının məhsuldar qat çöküntülərində qeyri-antiklinal karbohidrogen tələlərinin öyrənilməsi   
2000
 1045.
4.2
Azərbaycanın Məhsuldar Qatı. Kollektorluq xüsusiyyətlərinin və karbohidrogen flüidlərinin geokimyəvi xarakteristikasının regional dəyişmə xüsusiyyətləri                                                               
2003
1055.
4.3
Neft və qaz yataqlarının axtarışı ilə əlaqədar Abşeron arxipelaqının mezokaynozoy çöküntülərində antiklinal karbohidrogen tələblərinin əmələ gəlməsi şəraiti və onların yayılma zonalarının öyrənilməsi
2003
1065
4.4
Cənubi Xəzər hövzəsində karbohidrogen flüidlərin saxlanılmasının geoloji və geokimyəvi şəraiti                     
2007
1081.
4.5
Azərbaycanın litosferinə karbohidrogenlərin genezisi haqqında müasir təsəvvürlərin ümumiləşdirilməsi və təhlili                                     
2008
1085.