Ana Səhifə / Haqqımızda / Atlaslar və xəritələr

Atlaslar və xəritələr

Cənubi-Xəzər hövzəsi alt pliosen lay sularının hidrokimyavə atlası

Cənubi-Xəzər hövzəsi alt pliosen lay sularının hidrokimyavə atlası

2007 (ingilis dilində)

Əlavə məlumat üçün institutun rəhbərliyi ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur

Azərbaycanın dördüncü dövr (kvarter) sisteminin paleontoloji atlası

Azərbaycanın dördüncü dövr (kvarter) sisteminin paleontoloji atlası

(Elmi redaktor: akademik Ak.A. Əlizadə) Bakı, Nafta-press, 2017, 384 səh.

Dördüncü dövr Yerin geoloji tarixinin sonuncu dövrüdür. Bu nisbətən qısa zaman ilə Yerin müasir siması və təbiətinin formalaşması, insanın meydana gəlməsi və inkişafı bağlıdır. Nəhayət IV dövr çöküntülərində bir sıra faydalı qazıntı yataqları yerləşir. Buna görə də IV dövr qədim geoloji dövrlər ilə müqayisədə çox qısa olsa da o müstəqil bir dövr kimi ayrılır.


Kaynazoy stratiqrafiyasının öyrənilməsində Dördüncü dövr sisteminin Ümumi stratiqrafik şkalasının dəqiq işlənib hazırlanması fundamental problemlərdən biri hesab olunur.


Azərbaycan antropogenin inkişaf etdiyi klassik regiondur. Onun ərazisinin böyük hissəsi antropogen çöküntülərinin dəniz və kontinental fasiyaları ilə ortülmüşdür. Azərbaycanda antropogen çöküntüləri çoxdan çoxdan öyrənilsə də onun stratiqrafiyasının və faunasının bir sıra məsələləri hələ dəqiqləşdirilməmiş qalır.


Bunlardan IV dövrün alt sərhəddi və onun Azərbaycanda vəziyyəti çox mübahisəlidir. Burada abşeron mərtəbəsinin IV dövrə daxil edilməsi və indi isə üst akçaqəla analoqu – gelazi mərtəbəsinin də antropogenə aid edilməsi (JUGS bulletin №41, July, 2009) məsələni bir qədər də mürəkkəbləşdirir.


Azərbaycanda abşeron və bakı mərtəbəsinin stratotipləri yerləşmiş və IV dovr astratiqrafiyasının və faunasının inkişafının bir sıra məsələlərini aydınlaşdırmaq üçün onun IV dövr kəsilişləri xarici alimlərin və ölkə mütəxəssislərinin diqqətini daima cəlb etməkdədir. Buna görə ölkəmizin bu yüksəliş dövründə Azərbaycanın IV dövr stratiqrafiyası və faunasına dair əsas məlumatları özündə cəmləşdirən və mübahisəli məsələlərin aydınlaşdırılmasına xidmət edən bir fundamental tədqiqatın aparılması günün aktual məsələsidir.


Bundan əlavə bir sıra tədqiqatlar nəticəsində aşkar edilmiş IV dövr faunası, mikrofaunası və florası barədə məlumatların tənqidi reviziyası. Onların Atlasının tərtibi çox vacib məsələlərindən biridir.


Əsas məsələlərdən biri də hövzənin dəyişkən ekoloji şəraitini, paleocoğrafiyasını araşdırmaq və onun faunasının mənşəini və təkamülünü izləməkdir. 

Azərbaycanın filiz yataqlarının atlası

Azərbaycanın filiz yataqlarının atlası

(rus dilində)

Əlavə məlumat üçün institutun rəhbərliyi ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur

Azərbaycan mezozoy və kaynozoy çökmə süxurlarının kollektor xüsusiyyətləri Atlası. Hissə 1. Məhsuldar qat

Azərbaycan mezozoy və kaynozoy çökmə süxurlarının kollektor xüsusiyyətləri Atlası. Hissə 1. Məhsuldar qat

2005 (ingilis dilində)

Əlavə məlumat üçün institutun rəhbərliyi ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur