Elmlər doktoru


Geoloji risklərin qiymətləndirilməsinin nəzəri əsasları və metodologiyası

İddiaçı: Elçin Bağır oğlu Bağırov

İxtisas: 2521.01- Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

Elmi sahəsi: Yer elmləri

Dərin qazkondensat yataqları şəraitində çoxkomponentli karbohidrogen sistemlərində baş verən faza çevrilmələrinin fiziki-termodinamiki əsasları

Fətəliyev Vüqar Məhərrəm oğlu

2525.01 – Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı
(2018)

Neft-qaz yataqlarının işlənilməsinə geofiziki nəzarət üsullarının imkanları və inkişaf prespektivliyi (Azərbaycan yataqları timsalında)

Seyidov Vaqif Mirhəmzə oğlu

25.00.10 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları
(2012)

Cənubi Xəzər çökəkliyinin karbohidrogen sistemləri

Hüseynov Dadaş Ağa-Cavad oğlu

25.00.12 – Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı
(2012)