Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Bağırbəyova Ofeliya Cəfər qızı

Bağırbəyova Ofeliya Cəfər qızı

Bağırbəyova Ofeliya Cəfər qızı
Anadan olduğu yer  Azərbaycan, Bakı  
Təvəllüdü 27 iyul 1934 il  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi AZİİ (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)  
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  Böyük elmi işçi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:     
- ixtisas şifri 127  
- ixtisasın adı “Petrografiya, litologiya və mineralogiya”  
- mövzunun adı Kiçik Qafqazın Şımalı-Şərq hissəsi qranitoid intruzivlərinin argon metodu məlumatlarına əsasən yaş bölgüsü  
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
120 dən cox onlardan 3 monografiya
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
40 dan cox
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
14
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
İlk dəfə Azərbaycanda maqmatik əmələgəlmələrin kalium – arqon üsulu ilə radiogeoxronoloji tədqiqatlar aparılmışdır. Nəticədə geologiyanın klassik üsülu ilə həlli mümkun olmayan Azərbaycanın maqmatik geologiyasının bəzi koordinal məsələləri, xüsusən magmatik təkamülü, filizsaxlayan zonaların guruluşunda iştirak edən intruziv və vulkanik törəmələrinin yaşlarının qarşılıqlı münasibətləri həll olunmuşdur.

Azərbaycanın bir sıra qızıl filiz və polimetal yataqlarının radioloji yaşının təyinatı aparılmış və onların magmatizmlə əlaqəsi müəyyən edilmişdir (Qədəbəy, Daşkəsən, Qızılbulaq, Balakən, Katexçay və s.).

Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsinin ofiolit kompleksinin suxurlarının izotop yaşı təyin edilmişdir. Alınan məlumatlar tədqiq olunan rayonun geoloji inkişafını yeni aspektdə təsəvvür etməyə imkan vermişdir. Radiogeoxronoloji tətqiqatlar əsasında Saatlı ifrat dərinlikli quyunun vulkanogen əmələgəlmələrin kəsilişinin yaş bölgüsü aparılmışdır, Dağlıq Talışın qələvi- bazaltoid komplekslərinin yaş bölgüsü müəyyən edilmişdir.

Alunitlərin yaşının təyinatının yeni metodikası işlənilmiş, alunitin kalium – arqon geoxronometriyası üçün yararlı olunması eksperimental olaraq sübut edilmiş və Alunitdaq, Kırvakar və s. yataqlarının alunit minerallaşmasının yaşı təyin edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları
1. Bağırbəyova О.C., Cəfərova R.S. Радиогеохронологические исследования метаморфизованных плагиогранитов в олистостромовой толще Гейча-Карабахской офиолитовой зоны Малого Кавказа (Азербайджан). Geofizika, 2012 г, №1.

2. Bağırbəyova О.C., Cəfərova R.S. Установление источника рудного вещества и времени алунитовой минерализации Загликского месторождения по изотопным данным. "Geoxronoloji izotop sistemlər, onların öyrənilmə usulları, geoloji prosesslərin xronologiyası" izotop geoxronologiya üzrə 5ci Rusiya konfransın materialları, Rusiya, Moskva, İGEM RAN, 2012г.

3. Bağırbəyova О.C., Cəfərova R.S. Age definition of Gyzylbulaq copper-cold ore deposit (L.Caucasus) by potassium-argon method. International Earth science colloqium of the Argean region LESCA. Izmir, Turkiye, 2012.

4. Əlizadə X.Ə., Bağırbəyova О.C. Использование цеолитов и бентонитовых глин для решения экологических проблем в нефтегазоносных областях. АNT, Bakı, 2013, №6.

4. Bağırbəyova О.C., Cəfərova R.S. Изотопный возраст Тутхунской группы интрузивов и связанного с ними золоторудного оруденения (Азербайджан). "Vulkanizm, biosfer və ekoloji problemləri" XVII Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Rusiya, Maykop, Tuapse, 2013г.
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti
 
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
 
Əsas iş yeri və ünvanı
 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1143, Bakı şəh., H.Cavid küç. 119
Vəzifəsi
 Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.
(+994 12) 5393242
Mobil tel.
(+994 70) 3297952
Ev tel.
(+994 12) 5139743
Faks
(+994 12) 5372287
Elektron poçtu
dilazer@yandex.ru