Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Muxtarov Abdulvahab Şərif oğlu

Muxtarov Abdulvahab Şərif oğlu

Muxtarov Abdulvahab Şərif oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qax rayonu, İlisu kəndi
Təvəllüdü 23 fevral 1948-ci il
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:   
- ixtisas şifri 01.04.12
- ixtisasın adı Geofizika
- mövzunun adı Azərbaycanın seysmik aktiv rayonlarının geothermal rejimi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri 25.00.10
- ixtisasın adı Geofizika, faydalı qazıntıların axtarışı və kəşfiyyatı
- mövzunun adı Cənubi Xəzər hövzəsinin çökmə kompleksinin istilik sahəsinin strukturu
Müxbir üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Həqiqi üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 106
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 50
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:  2
Kadr hazırlığı:  
- fəlsəfə doktorlarının sayı 2
- elmlər doktorlarının sayı  
Əsas elmi nailiyyətləri Geotermik parametrlərin real zaman miqyasında monitorinqi üçün çoxkanallı rəqəmsal telemetrik sistem işlənmişdir

Cənubi Xəzər hövzəsində horizontal geotermik qradiyentlərin paylanmasının yer qabığında toplanan gərginliklərlə uyğunluğu aşkar edilmişdir.

Azərbaycanın fanerozoy süxurlarının istilik xassələri üzrə elektron məlumat bankı yaradılmış, bu məlumatların birgə analizi, kartoqrafik vizuallaşdırılması və müxtəlif modellərin qurulması üçün CİS texnologiyaları işlənmişdir.

CXH-nin istilik seli, temperatur, şaquli və üfqi qradiyentlərin paylanma xəritələri tərtib olunmuş, istilik sahəsinin strukturu və istilik anomaliyaları aşkarlanmış və onların təbiəti öyrənilmişdir.

Azərbaycanda quyu temperaturlarının inversiyası üzrə aparılmış tədqiqatların nəticələri göstərir ki, XIX əsrin birinci yarısından sonra bu regionda iqlim təxminən temperaturları 1-2°C artmışdır.
Elmi əsərlərinin adları
 1. Любимова Е.А., Попов Ю.А., Мухтаров А.Ш. и др., 1990. Тепловые свойства горных пород Аджиноурской депрессии. // Изв. АН СССР, Физ. Земли, № 1, с. 91-96.
 2. Mukhtarov A.Sh., Kadirov F.A., Guliyev I.S. et all., 2003. Temperature Evolution in the Lokbatan Mud Volcano Crater (Azerbaijan) After the Eruption of 25 October 2001 // Energy Exploration & Exploitation, v. 21, №3, р. 187-207
 3. Kadirov, F.A., Lerche, I., Mukhtarov A.Sh. et all., 2005. Deep Structure Model and Dynamics of Mud Volcanoes, Southwest Absheron Peninsula (Azerbaijan) // Energy Exploration & Exploitation, v 23, № 5, p. 307-332
 4. Кадиров Ф.А., Мухтаров А.Ш., 2004. Геофизические поля, глубинное строение и динамика грязевого вулкана Локбатан // Физика Земли, № 4, с. 67-73
 5. Мухтаров А.Ш., 2004. Тепловое поле акватории Каспия / Геология регионов Каспийского и Аральского морей. Алматы: Казахстанское Геологическое общество «КазГЕО», с. 195-200
 6. Мухтаров А.Ш., 2008. Тепловой режим, сейсмический эффект извержения и энергетические характеристики грязевых вулканов Азербайджана / Каталог сейсмопрогностических наблюдений на территории Азербайджана в 2007 г. Баку: Nafta-Press, с. 98-108
 7. Мухтаров А.Ш., 2008. Тепловой поток Восточной части Кавказской зоны коллизии / «Тепловое поле Земли и методы его изучения». РГГРУ, Москва, с. 155-160
 8. Mukhtarov A.Sh., Kadirov F.A., Mamedov V.A., 2010. Reconstruction of the Surface Temperature in the Kura Depression (Azerbaijan) by the Inversion of Borehole Data. Interperiodika Izvestiya, Physics of the Solid Earth, vol 46, No 6, 524-528. Pleiades Publishing, Ltd., 2010.
 9. Мухтаров А.Ш., 2011. Структура теплового поля осадочного комплекса Южно-Каспийского бассейна. Автореферат дис. … докт. геол-мин. наук, Баку, 2011. 44 с
 10. Кадиров Ф.А., Бабаев Г.Р., Гадиров А.Г., Сафаров Р.Р., Мухтаров А.Ш., 2012. Микросейсмическое районирование города Баку по данным микротреморных измерений. В кн: Проблемы снижения природных опасностей и рисков. Материалы Международной научно-практической конференции «ГЕОРИСК 2012». Том 1. Москва. Российский университет дружбы народов, с. 94-98.
 11. Mukhtarov A.Sh., 2012. Models of distribution of temperatures in sedimentary section of the South-Caspian basin. In: Modern problems of geology and geophysics of Сaucasus. Baku, Nafta-Press, 286 p.
 12. Мухтаров А.Ш., Асадова А.В., 2013. Ресурсы геотермальной энергии по республике Азербайджан. Мониторинг. Наука и технологии, №2(15), с.23-28.
 13. Mukhtarov A.Sh., Nadirov R.S., Mammadova A.V., Mammadov V.A., 2015. Geological conditions and business opportunities for geothermal energy development in Azerbaijan. ANAS, PROCEEDINGS, Earth Scienses, No 3, 54-59
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrinelmiqurumlarında üzvlüyü “Bilik” cəmiyyəti, Moskva, 1972-1990
Tələbələrin beynəlxalq ittifaqı, Praqa, 1980-1983

Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi, Bakı, 1994 –

Azərbaycan Neftçi Geoloqlar cəmiyyəti (“Amerika Neftçi Geoloqlar Assosiasiyasının” və “Avropa Geoloq alimlər və Mühəndislər Assosiasiyasının “ filialı) Bakı, 1996
Pedaqoji fəaliyyəti BDU-nun AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunda “Seysmologiya və Yer təkinin fizikası” baza kafedrasının müdir müavini

Bakı Dövlət Universiteti, 2006-2008; 2013 - . Kurslar: Geotermiya; Geofizikanın geyri-korrekt məsələləri; Elektrik kəşfiyyatı; Yer fizikasının əlavə fəsilləri: Geotermiya.

AMEA Geologiya və geofizika İnstitutu (Magistratura), 2015 - . Kurslar: Dünya okeanının geofiziki sahələri
Digər fəaliyyəti AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunda Yer Fizikası seksiyasının rəhbərinin müavini

AMEA Xəbərlər, Yer Elmləri jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

EVAL-INCO Referee
Təltif və mükafatları
Təlimdə, əməkdə əla müvəffəqiyyətinə və nümunəvi əxlaqına görə Gümüş medal (orta məktəbdə), 1966

ÜİLKGİ-nın Bürünc nişanı – “BEŞİLLİYİN GƏNC QVARDİYAÇISI”, 1976

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1143 Bakı şəh., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi
Yer təkində istilik-kütlə daşınma şöbəsinin rəhbəri
Xidməti tel.
(+994 12) 5100141 (152)
Mobil tel.
(+994 55) 8183518
Ev tel.
(+994 12) 3704188
Faks (+994 12) 5372285
Elektron poçtu  amukhtarov@gia.ab.az; abdulvahab.mukhtarov@gmail.com