Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Sadıqova Günel Rəfael qızı

Sadıqova Günel Rəfael qızı

Sadıqova Günel Rəfael qızı

Anadan olduğu yer

Azərbaycan, Bakı şəh.

Təvəllüdü

09.06.1985

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlər Universitetinin Geologiya fakultəsi, Geofizika,(bakalavr)

 

Bakı Dövlər Universitetinin Geologiya fakultəsi,

 

Seysmologiya və Seysmometriya, (magistratura) AMEA Geologiya İnstitutu. Geofizika, Faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları, (doktorantura)

Elmi dərəcəsi

Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 

 

- ixtisas şifri

- 2507.01

- ixtisasın adı

- Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

 

- mövzunun adı

Cənub-Şərqi Qafqazın Yer qabığının dərinlik quruluşunun qravitasiya modeli və geodinamiki xüsusiyyətləri

 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

 

- ixtisas şifri

 

- ixtisasın adı

 

- mövzunun adı

 

Müxbir üzv seçilməsi:

 

- tarix

 

- ixtisasın adı

 

Həqiqi üzv seçilməsi:

 

- tarix

 

- ixtisasın adı

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

26

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:

7

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:

 

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

- elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

- Tədqiqat ərazisinin Yer qabığında intensiv anomaliya əmələ gətirən sıxlıq sərhədlərinin orta dərinliyi (16.6 km və 1.8 km) müəyyən olunmuşdur;

- Güc spektrinin kəsmə tezliyi (dalğa ədədi) istifadə edilərək qravitasiya sahəsinin alçaq və yüksək tezlikli anomaliyaları hesablanmışdır;

- Qravitasiya sahəsinin lokal anomaliyalarını hesablamaq üçün kompüter proqramı hazırlanmışdır;

- Buqe qravitasiya sahəsinin lokal anomaliyalarının neft-qaz strukturlarına uyğunluğu müəyyən edilmişdir;

- Sıxlığın kvadratik qanunla dəyişilməsi nəzərə alınaraq ərazinin çökmə qat dərinliyinin 3D rəqəmsal qravitasiya modeli hazırlanmış, maksimum dərinliyin Güzdək və Mərəzə sahələrində (11 km), minimum dərinliyin isə Qonaqkənd, Giləzi, Qarabulaq, Dübrar bölgələrində (4 km) olduğu müəyyən edilmişdir;

- Samur-Bakı geoloji-geofiziki profilinin dərinlik quruluşunun 2D qravitasiya modeli tərtib olunmuş və MOXO sərhədi dəqiqləşdirilmişdir;

- Çökmə qatın dərinliyinin qravitasiya və 5 km dərinlikdəki sürət modellərinin müqayisəsi çökmə qatın dərin hissəsində kiçik seysmik dalğa sürətlərinin, az dərinliklərdə isə yüksək seysmik dalğa sürətlərinin olduğunu müəyyən etmişdir;

- Qravitasiya sahəsinin regional anomaliyaları və 15 km dərinlikdə sürət modelinin müqayisəsi regional minimumlar zonasında seysmik dalğa sürətinin azaldığını, anomaliyaların keçid zonasında isə dalğa sürətinin yüksəldiyini göstərir;

- Regional minimumlar zonasında deformasiya sürətinin minimum olduğu, anomaliyaların keçid zonasında isə deformasiya sürətinin yüksəldiyi müşahidə olunmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları

1.    Zamanova A.H., Sadıqova G.R., Mirzoyeva M.Ə. Acinohur perspektivli neft-qaz rayonunun geodinamik şəraiti. Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri. 2022. № 1-2. s. 60-67

2.    Садыгова Г.Р. 2020. Гравитационные аномалии юго-восточного Кавказа // Геофизический журнал, т. 42, № 2, c. 138-151

3.    Sadıqova G.R. Qravimetrik məlumatlar əsasında Spektor-Qrant üsulu üzrə Cənub-Şərqi Qafqazın dərinlik quruluşu parametrləri // Azərbaycanda geofizika yenilikləri, 2019, №3, s.32-36

4.    Sadıqova G.R. Samur-Bakı submeridional profili boyunca yer qabığının dərinlik quruluşunun qravitasiya modeli (Qusar-Şabran çökəkliyi) // Azərbaycanda geofizika yenilikləri, 2018, №3, s. 14-19.

5.    Кадыров А.Г., Садыгова Г.Р., Агаева С.Т. Глубинное строение и геодинамические особенности земной коры западного побережья Каспийского моря // Геофизический журнал, 2018, т. 40, № 4, c. 191-208

6.    Sadıqova G.R. Xəzər dənizinin qərb sahili litosferinin qeyri-bircinsliliyi, dərinlik quruluşu və müasir geodinamik xarakteristikası // Аzərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Yer Elmləri, 2018, №1, s. 70-77.

7.    Sadıqova G.R. Samur-Bakı geodinamik profili boyu yer qabığının müasir hərəkətləri // Azərbaycan Geoloqu. Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyətinin Elmi Bülleteni, 2015, №19, s.71-77.

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Magistratura pilləsi, II kurs, “Azərbaycanın seysmik rayonlaşdırılması” fənni, AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu (Bakı Dövlər Universiteti “Seysmologiya və yer təkinin fizikası” kafedrasının filialı).

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AR Elm və Təhsil Nazirliyi Geologiya və Geofizika İnstitutu, 119, H. Cavid pr., Bakı, Azərbaycan, AZ 1143

 

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi, “Müasir geodinamika və Kosmik Geodeziya” şöbəsi

Xidməti tel.

(+994 12) 5100141 (118)

Mobil tel.

(+994 50) 4651257

Ev tel.

(+994 12) 5396809

Faks

(+994 12) 5372285

Elektron poçtu

gsadigova@yahoo.com