Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Martınova Qalina Serqeyevna

Martınova Qalina Serqeyevna

Martınova Qalina Serqeyevna

Anadan olduğu yer

Bakı

Təvəllüdü

14.12.1944

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

Elmi rütbəsi

Baş elmi işci

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 

 

- ixtisas şifri

05.23.05

- ixtisasın adı

Tikinti materiallar və konstruksiyalar

- mövzunun adı

Tikinti konstruksiyaları və qurğularında gərgin deformasiyası halının modelləşdirilməsində istifadə edilən polimerlərin optiki-həssaslığının derivatoqrafiya və dilatometriya metodları ilə tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

 

- ixtisas şifri

01.04.14

- ixtisasın adı

İstilik fizikası və molekulyar fizika

- mövzunun adı

Neftkimya məhsullarının quruluş və xassələrinin istilik-fiziki tədqiqinin elmi əsasları

Müxbir üzv seçilməsi:

 

- tarix

 

- ixtisasın adı

 

Həqiqi üzv seçilməsi:

 

- tarix

 

- ixtisasın adı

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

176

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:

116

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:

60

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 3

Kadr hazırlığı:

 

- fəlsəfə doktorlarının sayı

1

- elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Optik-aktiv materialların hazırlanması texnologiyasının elmi əsasları işlənmiş, onların şüşə halına keçmə temperaturunu komponentlərinin qatılığından asılılığı müəyyən edilmişdir. Etilen və propilen əsasında olan oliqopoliolefinlər və alkilaromatik birləşmələrdə relaksasiya keçidlərinin şərhi verilmişdir. SKEP-də mikrokristallara çevrilə bilən mikrosahələrin termodinamik parametrləri və sərhəd ölcüləri qiymətləndirilmişdir. Kompozisiyaların uyğunluq kriteriyaları və maqnit sahəsində istiqamətlənmiş oliqomerlərdə “yaddaş” effekti müəyyən edilmişdir. Polimerlər üçün şüşələnmənin entalpiya relaksasiyası parametrlərinin identifikasiyası proqramı hazırlanmış və polimerlərin termodestruksiyasının mexanizminin şərhi üçün yeni tənlik verilmişdir. TQA/DTA üsullarından istifadə edərkən metal-polimer nanokomponentlərin destruktiv mexanizminin qanunauyğunluqları öyrənilmişdir. Azərbaycanın palçıq vulkan neftlərində nanokolloid strukturları ŞDD üsulu ilə tədqiq olunmuşdur. Müasir instrumental metodlar vasitəsi ilə neftin geokimyəvi tədqiqatı: molekul spektroskopiyası (İQ,UB), xromatomass – spektroskopiyası, element analiz, termoqravimetriya, kalorimetriya, şüanın dinamik dağılması metodu (ŞDD).

Elmi əsərlərinin adları

1.    Краткие очерки по теплофизическим исследованиям полимеров. Монография, Баку, Элм, 1994, 134 с.

2.    Комплексное исследование структуры и свойств олигомеров пропилена и их производных. Монография, Баку, Элм, 2000, 107 с.

3.    Исследование компонентного состава и термодинамических характеристик азербайджанской нефти месторождений Азери, Чыраг. Азерб. нефтяное хозяйство №6, 2009, с.57-60.

4.    Fe и Cu-содержащие термостойкие полимерные нанокомпозиты на основе (со)полимеров, полученных на новых неметаллоценовых Ti-фенолятных каталитических системах. Все материалы, энциклопедический справочник, №11, 2009, с.17-22.

5.    Геохимия нефти (геохимические показатели). Монография, Баку, «Индиго», 2012, 52с.

6.    Наноколлоидные структуры в нефтях грязевых вулканов Азербайджана. Геохимия 2013, т.51, №9, с.849-852.

7.    Углеводородный состав нефтей морских месторождений Южно-Каспийской впадины. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений № 6, 2013, c.38-41

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı şəh., H.Cavid prospekti, 119

Vəzifəsi

“Neftin Geokimyası” şöbəsinin rəhbəri

Xidməti tel.

(+994 12) 5100141 (261)

Mobil tel.

(+994 51) 5676353

Ev tel.

(+994 12) 4893348

Faks

(+994 12) 5372285

Elektron poçtu

martgs@rambler.ru