Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Feyzullayev Əkpər Əkpər oğlu

Feyzullayev Əkpər Əkpər oğlu

Feyzullayev Əkpər Əkpər oğlu
Anadan olduğu yer
Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri    
Təvəllüdü
02.11.1945    
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, Geoloji-kəşfiyyat fakültəsi (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)    
Elmi dərəcəsi
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru    
Elmi rütbəsi
Professor    
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
     
- ixtisas şifri
2503.01    
- ixtisasın adı
Neft və qaz yataqlarının geokimyəvi axtarış üsulları    
-mövzunun ad
Aşağı Kür çökəkliyinin CQ hissəsinin pliosen-antropogen çöküntülərinin karbohidrogenləri və qeyri-struktur tələlərdə neft-qaz yataqlarının geokimyəvi axtarışları    
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
     
- ixtisas şifri
2503.01/2521    
- ixtisasın adı
Neft və qaz yataqlarının geokimyəvi axtarış üsulları; Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı    
- mövzunun adı
Neft və qazın geokimyəvi axtarışları ilə əlaqədar olaraq qırışıq vilayətlərinin karbohidrogen qaz rejimi    
Müxbir üzv seçilməsi:
     
-   tarix
2007    
-   ixtisasın adı
Geologiya    
Həqiqi üzv seçilməsi:
     
- tarix
02.05.2017    
- ixtisasın adı
Neft-qaz geologiyası    
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı
343 o cümlədən: məqalələr, monoqrafiyalar, broshurlar, dərsliklər -209 və tezislər – 134    
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
190 o cümlədən: məqalələr - 102 və tezislər - 88    
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
95 (istinadlar – 482)    
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
1    
Kadr hazırlığı:     
     
-  fəlsəfə doktorlarının sayı
10    
-  elmlər doktorlarının sayı
     
Əsas elmi nailiyyətləri

Ə.Ə.Feyzullayev və həmkarları tərəfindən quyu kernləri və təbii çıxışların süxurlarının üzvi maddəsinin (ÜM) və eləcə də karbohidrogen flüidlərinin böyük həcmdə müasir tədqiqatları (süxurların pirolizi, mass-spektrometrik və xrom-mass-spektrometrik analizlər, vitrinitin əks etdirmə qabiliyyəti və s.) aparılmışdır. Süxur-süxur, neft-süxur korrelyasiyası həyata keçirilmiş və bunların nəticəsində müəyyən edilmişdir ki: - Cənubi Xəzər hövzəsində (CXH) ÜM toplanması sahil xəttinin nisbi yaxınlığı şəraitində baş vermişdir. Və bunun nəticəsi olaraq ÜM qarışıq kontinental-dəniz tiplidir; məhsuldar qatda (MQ, alt pliosen) olan neft yataqları əsasən epiqenetik təbiətlidirlər və onların formalaşmasında əsas rolu maykop və diatom çöküntülərinin neft ana süxurları oynayır. Müəyyən olunmuşdur ki, palçıq vulkanı və yataqların neft və qazlarının kimyəvi və izotop tərkibi çox geniş dəyişmə diapazonu ilə xarakterizə olunur. Və bu da onların generasiya və miqrasiya intervalının dərinliyinin cox olduğunu (5-15 km) göstərir. CXH MQ-da neft yataqlarının formalaşmasında miqrasiyanın iki əsas fazası aşkar olunmuşdur. Hövzə təhlilinin əsasında CXH-nin və burada baş verən neft və qazın əmələgəlmə proseslərinin, miqrasiyasının, onların sənaye yığımlarının formalaşması və saxlanmasının, eləcə də anomal flüid təzyiqlərinin məkan qeyri-bircinslilliyi göstərilmişdir; böyük dərinliklərdə KH faza vəziyyətinin və neft-qazlılığının proqnozu verilmiş, onların geokimyəvi və geofiziki metodları ilə diaqnostika imkanlarına baxılmışdır. Po çayının (İtaliya) və Cənubi Xəzər hövzələrinin neft sistemlərinin müqayisəli təhlili əsasında onların ümumi və fərqli xüsusiyyətləri aşkar edilmişdir;

- Terek-Xəzər çökəkliyinin CŞ hissəsinin (ŞŞ Azərbaycanın quru hissəsi və ona bitişik akvatoriyası) hüdudlarında süxurların KH potensialının, onun realizasiya dərəcəsi qiymətləndirilmiş və alınmış nəticələrə əsaslanaraq yeni axtarış istqamətləri təklif olunmuşdur.

- Kompleks geoloji-geofiziki və GPS məlumatların və karbohidrogenlərin generasiya və migrasiya şəraitlərinin məkanda dəyişmə qanunauyğunluqlarının analizi əsasında Cənubi Xəzər çökəkliyində neft və qaz yataqlarının formalaşmasının geodinamik modeli işlənib hazırlanmışdır.
Azərbaycanın palçıq vulkanlarının (PV) komleks tədqiqi vasitəsilə bir sıra nəticələr əldə edilmişdir: - göstərilmişdir ki, PV və KH yataqları çökmə qatda vahid bir neft-qaz əmələgəlmə prosesinin törəməsidir; - PV fəaliyyətinin maye, bərk və qaz halında olan məhsullarının generasiya dərinliyi qiymətləndirilmişdir; - CO2-nin çox ağır izotopunun (>5‰) genezisi aşkar edilmişdir; - KH-in 20-dən artıq tsiklik komponentləri müəyyən edilmişdir ki, bunlar da KH-in 120-150°C-ə yaxın temperaturda generasiya olunmasının əlaməti hesab olunur; - palçıq vulkanlarından ayrılan metanın ümumi axını müəyyən olunmuş və onun iqlimin qlobal dəyişmələrində rolu qiymətləndirilmişdir; - PV kanalında baş verən proseslər və mikrob qrupları haqqında ilk təsəvvürlər yaranmışdır; - ilk dəfə olaraq berilliumun kosmogen izotopları (B9 и B10) əsasında Daşgil palçıq vulkanında brekçiyaların yaşının ən azı 4 mln. il olduğu müəyyənləşdirilmişdir; - Yer və Marsda güman olunan palçıq vulkanlarının geoloji şəraitinin, fəza assosiasiyasının və morfologiyasının müqayisəli təhlili verilmişdir.

- İlk dəfə olaraq Azərbaycanın yaşayış evlərində, torpaqda, PV-ın qazlarında və brekçiyasında, habelə termal sularda radonun miqdarı qiymətləndirilmişdir.

- İlk dəfə olaraq Azərbaycanda radonun paylanması və dinamikası örənilmiş, yaşayış binalarda yüksək konsetrisiyaya malik olan sahələr müəyyən edilmiş, onun təbiəti və insan sağlamlığına mənfi təsirin azalması yolları araşdırılmışdır.

   
Elmi əsərlərinin adları

1. Carbon Isotopic Composition of the Hydrocarbon Fluids of the South Caspian Megadepression. Geochemistry International, 39(3), 2001, 237–243. (Həmmüəlliflər: Guliev I.S., D.A. Husseynov).

2. Isotope geochemistry of oils from fields and mud volcanoes in the South Caspian Basin, Azerbaijan. Petroleum Geoscience. 2001, 7(2), 201-209 (Həmmüəlliflər: Guliyev I., Husseynov D.).

3. Source potential of the Mesozoic-Cenozoic rocks in the South Caspian Basin and their role in forming the oil accumulations in the Lower Pliocene reservoirs. Petroleum Geoscience, 2001,7(4), 409-417 (Həmmüəlliflər: Guliyev I., M. Tagiyev).

4. Углеводородный потенциал майкопских отложений Азербайджана. Литология и полезные ископаемые. 2001, 3, 324-329. (Həmmüəlliflər: Гулиев И., Тагиев М.).

5. Methane emission from mud volcanoes in eastern Azerbaijan. Geology, 2004, 32(6), 465-468 (Həmmüəlliflər: Etiope G., Baciu C., Milkov A.).

6. Геохимические особенности и источники флюидов грязевых вулканов Южно-Каспийского осадочного бассейна в свете новых данных по изотопии С, Н, и О. Геохимия, 2004, 7, 792-800 (Həmmüəlliflər: Гулиев И., Д. Гусейнов).

7. Comparative characteristics of composition and radioactivity of Oligocene clays in the Greater Caucasus and Talysh. Lithology and Mineral Resources, 2005, 40(4), 376–385 (Həmmüəlliflər: Kheirov M., Aliyev Ch., Abbasova S., Aliyev K.).

8. Mud volcano model resulting from geophysical and geochemical research. G.Martinelli and B.Panahi eds. Mud volcanoes, Geodynamics and Seismicity. Springer. 2005, 251-261 (Həmmüəlliflər: Kadirov F., Aliyev Ch.).

9. Feyzullayev A.A. Petroleum Content and Mud Volcanism in the Po (Italy) and South Caspian (Azerbaijan) Basins: Differences and Their Possible Origins. Energy Exploration & Exploitation, 2007, Volume 25, Number 5, 313-324

10. Stratigraphy and geochemical characterization of the Oligocene–Miocene Maikop series: Implications for the paleogeography of Eastern Azerbaijan. Tectonophysics, 2008, 451, 40–55 (Həmmüəlliflər: Hudson S.M., C. L. Johnson, M.A. Efendiyeva, H.D. Rowe, C.S. Aliyev.).

11. Tectonic Control on Fluid Dynamics and Efficiency of Gas Survey in Different Tectonic Settings. Energy Exploration and Exploitation, 2008, 26(6), 363-374 (Həmmüəlliflər: M.F. Tagiyev, I. Lerche.).

12. Terrestrial methane seeps and mud volcanoes: A global perspective of gas origin. Marine and Petroleum Geology, 2009, 26(3), 333-344 (Həmmüəlliflər: Etiope G., Calin L. Baciu.).

13. Evidence of subsurface anaerobic biodegradation of hydrocarbons and potential secondary methanogenesis in terrestrial mud volcanoes. Marine and Petroleum Geology, 2009, 26, 1692-1703 (Həmmüəlliflər: Etiope G., A.V. Milkov, A. Waseda, K. Mizobe, C.H. Sun.).

14. Occurrence and nature of overpressure in the sedimentary section of the South Caspian Basin, Azerbaijan. Energy Exploration & Exploitation, 2009, 27(5), 345-366 (Həmmüəllif: I. Lerche.).

15. The Nature of the Isotopically Heavy Carbon Composition of Carbon Dioxide and Bicarbonates in the Waters of Mud Volcanoes in Azerbaijan. Geochemistry International, 2010, 48(5), 517–522 (Həmmüəllif: U.A. Movsumova.).

16. Pre-drill overpressure prediction in the South Caspian Basin using seismic data. Energy Exploration & Exploitation, 2010, 28(5), 397-410 (Həmmüəlliflər: Shykhaliyev Yu., I. Lerche.).

17. Organic matter maturity and clay mineral transformations in overpressured formations: comparison histories from two zones of the South Caspian Basin. Energy Exploration & Exploitation, 2011, 29(1), 21–32 (Həmmüəlliflər: I. Lerche).

18. Feyzullayev A.A. About retardation of a physicochemical processes in overpressured sediments, South-Caspian basin, Azerbaijan. Natural Science, 2011, 3(5), 359-364

19. Neotectonics of the Caucasus and Kura Valley, Azerbaijan. Global Engineers and Technologists Review, 2011, 1(1), 6-19 (Həmmüəlliflər: Nemcok M., Kadirof F.A., Zeynalov G.A., Allen R., Christensen C., Welker B.).

20. Active sulfur-cycling by diverse mesophilic and thermophilic microorganisms in terrestrial mud volcanoes of Azerbaijan. Environmental Microbiology, 2012, 14(12), 3271–3286 (Həmmüəlliflər: Green-Saxena A., Hubert C.R.J., Kallmeyer J., Krueger M., Sauer P., Schulz H.-M. and Orphan V.J.).

21. Feyzullayev A.A. Mud volcanoes in the South Caspian basin: nature and estimated depth of its products. Natural Science, 2012, 4(7), 445-453

22. Investigation of the Dashigil mud volcano (Azerbaijan) using Beryllium-10. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 2013, B 294, 606–610 (Həmmüəlliflər: Kim K. J., Baskaran M., Jweda J., Aliyev C., Matsuzaki H., Jull A.J.T.).

23. Fluid expulsion in terrestrial sedimentary basins: A process providing potential analogs for giant polygons and mounds in the Martian lowlands. Icarus, 2013, 224, 424–432 (Həmmüəlliflər: Allen C.C., Oehler D.Z., Etiope G., Van Rensbergen P., Baciu C., Martinelli G., Tanaka K., Van Rooij D.).

24. Feyzullayev A.A. 2013. Organic matter and petroleum: modern methods of investigations: Educational guide for undergraduate, graduate and PhD students at the specialty «Petroleum Geology and Geochemistry» LAP LAMBERT Academic Publishing. 76 p.

25. Фейзуллаев А.А. 2013. Органическое вещество, нефть и газ: современные методы исследования. Учебное пособие по специальности «Геология и геохимия нефти и газа». Изд.: Palmarium Academic Publishing, 76 с.

26. Feyzullayev A.A. 2013. Migration pathways of hydrocarbons in South-Caspian basin. Geology and Geosciences, 2(3), 1-6

27. Feyzullayev A.A. 2014. Пространственная гетерогенность Южно-Каспийского бассейна в контексте его нефтегазоносности. Oil and Gas Journal. Russia, 6, 42-50

28. GPS-Based Crustal Deformations in Azerbaijan and their Influence on Seismicity and Mud Volcanism. Izvestiya, Physics of the solid Earth, 2014, 50(6), 814–823 (Həmmüəlliflər: Kadirov F.A., I.S. Guliyev, R.T. Safarov, S.K. Mammadov, G.R. Babayev, and T.M. Rashidov).

29. Pre-eruptive ground deformation of Azerbaijan mud volcanoes detected through satellite radar interferometry (DInSAR). Tectonophysics, 2014, 637, 163-177 (Həmmüəlliflər: Antoniellia B., Monserrat O., Bonini M., Righini G., Sani F., Luzi G., Aliyev C.S.)

30. Экологическая оценка уровня концентрации радона в термальных водах Талыша (Азербайджан). Вода и экология: проблемы и решения, 2014, 4, 69-80 (Həmmüəlliflər: Алиев Ч.С., Бонини М., Васелли О., Багирли Р.Дж., Махмудова Ф.Ф.)

31. Environmental Consequences of Long-Term Development of Petroleum Fields, Absheron p-la, Azerbaijan, Case History. Journal of Environmental Protection, 2014, 5, 1603-1610 (Həmmüəllif: Ibragimov V.B.)

32. О роли генерации углеводородов в формировании избыточных давлений в осадочном разрезе. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 2014, 12, 18-23 (Həmmüəllif: Гулиев И.С.)

33. On the origin of hydrocarbons in the main Lower Pliocene reservoirs of the South Caspian Basin, Azerbaijan. Energy Exploration & Exploitation, 2015, 33(1), 1–14 M.F. (Həmmüəlliflər: M.Tagiyev, I. Lerche).

34. Geochemical Hydrocarbon Exploration – Insights from Stable Isotope Models OIL GAS European Magazine, 2015, 41 (2), 93-98. (Həmmüəlliflər: Faber E., Schmidt M.

35. Поверхностные газопроявления на подземном хранилище газа Галмас (Азербайджан) и их технологическое и экологическое значение. Журнал «Газовая промышленность», 2015, 06/723, 83-86 (Həmmüəllif: Шыхалиев Ю.А.)

36. Палеореконструкция условий формирования продуктивной и красноцветной толщ по геохимическим критериям (на примере Абшерон-Прибалханской зоны). AMEA Xəbərləri. Yer Elmləri Bölməsi, 2016, 1-2, 28-33 (Həmmüəllif: А.Н. Бабазаде)

37. Тектоно-геофизическая модель Южного Каспия в связи с нефтегазоносностью. Физика Земли, 2016, 6, 129-138. (Həmmüəlliflər: Кадиров Ф.А., Кадиров А.Г.)

38. Oil Geochemistry of the Middle Kura Basin, Azerbaijan. Journal of Scientific and Engineering Research, 2016, 3(5), 1-9 (Həmmüəlliflər: D.A.Hüseynov and I. Lerche).

39. First map of residential indoor radon measurements in Azerbaijan. Radiation Protection Dosimetry, 2016, (Həmmüəlliflər: Hofman M., Aliyev Ch., Bagirli R., Veliyeva F., Pampuri L., Valsangiacomo C., Tollefsen T., Cinelli G.)

40. Hydrocarbon potential and resourses of low pliocene-productive series in South Caspian basin. Stratigraphy and sedimentology of oil- qaz basins, 2016, (Həmmüəllif: Huseynov D.A.).
 

   
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. Avropanın geolog-alimlərin və mühəndislərin assosiyasıyası (EAGE)
2. Amerikanın neftçi-geologların assosiyasıyası (AAPG)
3. Dördüncü Dövr Tədqiqatları üzrə Beynəlxalq İttifaqın (İNQUA) nəzdində olan “Karbon Komissiyasının” işçi qrupunun eksperti

   
Pedaqoji fəaliyyəti
 ADNA-nın Neft və qaz yataqların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı kafedrasının və AMEA magistraturasının professoru
Digər fəaliyyəti 
АМЕА Geologiya və Geofizika İnstitutunun nəzdindəki D 01.081 doktorluq dissertasyаların müdafiyyəsi üzrə şuranın sədri, AMEA-nın Yer Elmləri Bölməsinin akademik-katibinin müavini, “АMEA-nın Xəbərləri. Yer Elmləri haqqında Seriyası”, “Neft-gas hövzələrinin stratiqrafiyası və sedimentalogiyası” və “Azərbaycanda geofizika yenilikləri” jurnallarının redaksiya heyətlərinin üzvü
Təltif və mükafatları
1. Azərbaycanın Dövlət Mükafatı laureatı
2. “Tərəqqi” medalı
3. AR Prezidentinin fəxri diplomu
4. AMEA-nın RH-nin və Yer Elmləri bölməsinin Fəxri fərmanları
Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi
Şöbə rəhbəri
Xidməti tel.
(+994 12) 5101163
Mobil tel.
(+994 50) 3639215
Ev tel.
(+994 12) 5309452
Faks
(+994 12) 5372285
Elektron poçtu