Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Əliyev Çingiz Səid oğlu

Əliyev Çingiz Səid oğlu

Əliyev Çingiz Səid oğlu
Anadan olduğu yer
  Bakı şəhəri 
Təvəllüdü
21.08.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi
Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
04.00.12
- ixtisasın adı
Faydalı qazıntı yataqlarının və kəşfiyyatının geofiziki üsulları
- mövzunun ad
Aşağı Kür çökəkliyinin qamma sahələrinin qırılma tektonikası və neftqazlılıqla əlaqədar tədqiqi
Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
04.00.12
- ixtisasın adı
Faydalı qazıntı yataqlarının və kəşfiyyatının geofiziki üsulları
- mövzunun adı
Azərbaycanın depressiya zonalarının radioaktiv sahələri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı
169
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
62
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
29
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
 
Kadr hazırlığı:     
 
- fəlsəfədoktorlarının sayı
 
-  elmlər doktorlarının sayı
2
Əsas elmi nailiyyətləri
Azərbaycanın depressiya zonalarının təbii radioaktivlik xəritələrinin tərtib edilməsi;
aktiv fəaliyyətdə olan tektonik strukturların ayrılması, karbohidrogen yataqlarının aşkar olunmasının elmi əsaslarının işlənilməsi;
seysmik, geodinamik proseslər, texnogen fəaliyyətlə bağlı radioaktiv sahələrin variasiyalarının qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsi;
Şərqi Azərbaycanın çöküntü süxurlarının kəsilişində radioaktiv və geokimyəvi parametrlərin dəyişməsinin korrelyasiyası və dövri xarakterinin müəyyən edilməsi, Azərbaycanın orta yura maykop çöküntülərinin yüksək radioaktivliyinin təbiətinin öyrənilməsi;
neft yataqları üzərində radioaktiv sahələrin formalaşma modelinin tərtib edilməsi;
ölkənin müxtəlif regionlarında, iri şəhərlərdə və digər yaşayış məntəqələrində, habelə ayrı-ayrı binalarda radiasiya vəziyyətinə nəzarətin təşkil olunmasının elmi əsaslarının işlənilməsi;
Abşeron yarımadasının təbii radioaktivliyinin 1:200 000 miqyaslı xəritəsinin tərtib olunması (texnogen anomaliyalar);
bəzi neft-qaz çıxarılan sahələrin radioaktivlik xəritələri və texnogen çirklənmələrin ərazilərinin aşkar edilməsi; radionuklid çirklənmənin formalaşma mexanizminin göstərilməsi;
Azərbaycan ərazisi üçün radonun həcmi aktivliyinin yayılması xəritəsinin hazırlanması.
Elmi əsərlərinin adları
1. Об аномальном геологическом явлении в Шамахинском районе Азербайджана. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Yer Elmləri, №1, 2010, s. 77-82. Ю.Г.Исрафилов, А.Ш.Мухтаров, Р.Дж.Багирли
2. Глубинное строение земной коры по профилю Сангачал-Евлах-Рустави. VII Азербайджанская Международная Геофизическая конференция. Пути повышения эффективности геофизических исследований в активных геодинамических условиях на примере южно-Каспийской впадины. 11-13 май 2010. Baku-2010, р.11. Ф.Кадиров, А.Кадиров.
3. Influence of radon on environment and people’s health in Azerbaijan. Articles of the First International Symposium on Medical Geology. Geological Survey of Iran (14-16th June of 2010) Tehran-Iran, p. 260-261.
4. Origin of arsenious waters and their influence on environmental aspects of human health. Articles of the First International Symposium on Medical Geology. Geological Survey of Iran (14-16th June of 2010) Tehran-Iran, p. 262-263. I. Ibrahimova
5. Long-term in sute monitoring at Dashgil mud volcano, Azerbaijan: a link between seismicity, pore-pressure transients and methane emission. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) (2010) 99 (Suppl 1):S227-S240. Achim Kopf, Georg Delisle, Eckhard Faber, Behrouz Panahi, Ibrahim Guliyev.
6. Реакция радонового поля земной поверхности на землетрясение. Дегазация Земли: Геотектоника, геодинамика, геофлюиды, нефть и газ, углеводороды и жизнь. Материалы с Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 100-летию со дня рождения академика П.Н. Кропоткина. 18-22 октября 2010 г., Москва, стр. 26-29.
7. Radio ecological situation in urbanized territories of Azerbaijan Republic (by the example of Absheron Peninsula). ROOMS meeting 19 and 20 October 2011, Freiburg, Germany, p. 15.
8. Факторы, контролирующие уровень объемной активности радона в Азербайджане. Xəbərlər Yer Elmləri, №1/2012, cтр. 42-48. А.А.Фейзуллаев, Р.Дж.Багирли, Ф.Ф.Велиева.
9. Радиостратиграфическая характеристика отложений майкопской серии Западного Азербайджана. СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ, 2012, том 20, № 6, с. 1-11. М.Эфендиева, Р.Бабаев, К.Джонсон, А.Фейзуллаев.
10. Radon problem in Azerbaijan: results of indoor measurements and its nature. The modern problems of geology and geophysics of Eastern Caucasus and the South Caspian depression. 34th International Geological Congress. Brisbane, Australia, August 5-10, 2012. Special Issue Papers. Baku-2012, p. 27-34. A.A.Feyzullayev, C.Valsangiacomo, M.Hoffmann, R.J.Baghirli, F.F.Veliyeva.
11. Indoor radon mapping in Azerbaijan. 11th International Workshop on the Geological ASPECTS of Radon Risk Mapping. Prague 2012. P. 260-268. A.A.Feyzullayev, R.J.Baghirli, F.F.Veliyeva, L.Pampuri, M.Hoffmann, C.Valsangiacomo.
12. Проблема радона: геодинамические и экологические аспекты. Geology Institute of ANAS Republican Seismic Survey Center of ANAS. Seismoforecasting researches carried out in the Azerbaijan territory. 7-12 October, 2012, Baku, Azerbaijan. P. 97-106. А.А.Фейзуллаев, Р.Дж.Багирли, Ф.Ф.Велиева, А.Р.Алиева.
13. Оценка уровня радоновой радиации в Азербайджане и изучение его влияния на здоровье человека. Проблемы снижения природных опасностей и рисков: Материалы Международной научно-практической конференции «ГЕОРИСК-2012»: В 2-х т. Т.2 – М.: РУДН, 2012, cтр. 214-219. А.Р.Алиева, Ф.Ф.Велиева.
14. Radiostratigraphic Study of the Deposits of the Maikop Group, Western Azerbaijan. ISSN 0869-5938, Stratigraphy and Geological Correlation, 2012, Vol. 20, No. 6, pp. 567-577. Pleiades Publishing, Ltd., 2012. E.Efendieva, R.Babayev, C.Johnson, A.Feyzullayev.
15. Investigation of the Dashgil mud volcano (Azerbaijan) using beryllium-10. Beam interactions with materials and atoms. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, Volume 294. January 2013. P. 606-610. K.J.Kim, M.Baskaran, J.Jweda, A.A.Feyzullayev, H.Matsuzaki, A.J.T.Jull.
16. Deep gases discharged from mud volcanoes of Azerbaijan: New geochemical evidence. Marine and Petroleum Geology 43 (2013). P. 450-463. Marco Bonini, Franco Tassi, Akper A. Feyzullayev, Francesco Capecchicii, Angelo Minisalle.
17. О роли радона в формировании радиоэкологической среды Абшеронского полуострова. Azərbaycanda geofizika yenilikləri. Elmi-texniki jurnal 1-2 / 2013. səh. 30-33. Ф.Ф.Махмудова.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
«Radon Centre Agreement» (Polşa) cəmiyyətinin üzvü
Tibbi geologiya üzrə Beynəlxalq Assosiasiyanın  üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının “Geofiziki Kəşfiyyat üsulları” kafedrasının professoru
Digər fəaliyyəti 
Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının professoru
Təltif və mükafatları
“Tərəqqi” medalı
Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi
Xidməti tel.
(+994 12) 5393481 
Mobil tel.
(+994 50) 6434777 
Ev tel.
(+994 12) 5974345 
Faks
(+994 12) 5372285 
Elektron poçtu