Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Məmmədova Səbinə Hidayət qızı

Məmmədova Səbinə Hidayət qızı

Məmmədova Səbinə Hidayət qızı
Anadan olduğu yer
 Azərbaycan, Bakı şəh.
Təvəllüdü
 23.03.1975
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
 Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi
 Fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi
 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 02.00.01
- ixtisasın adı
 Qeyri-üzvü kimya
- mövzunun adı
Piperazinonun və N, N’-bis-(ortohidroksibenzil) törəmələri və onların əsasında keçid metal ionları ilə kompıeks birləşmələrin alənması, quruluşu və xassələri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 20
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 6
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 13
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
Yeni piperazinonun törəmələri alınmışdır. İQ-, UB-spektroskopiya, termogravimetriya, EPR, NMR, rentgen və magnetokimya metodları vasitəsilə ilə alınmış kompleks birləşmələrin tərkibi və quruluşları öyrənilmişdir. İlk dəfə olaraq bir sıra Şif əsaslarında və onların keçid metalların ionları ilə komplekslərində azometin rabitəsinin natrium borgidridlə reduksiyası öyrənilmişdir. Koordinasiya olunmamış Şif əsasların azometin rabitənin reduksiya surəti liqandın quruluşundan, koordinasiya olunmuş Şif əsasların azometin rabitənin reduksiya surəti isə metal ionun təbiətindən asılılığı müəyyənləşdirilmişdir. Hidrogenləşmə reaksiyanın kinetik parametrləri təyin edilmişdir. Təcrubi nəticələrin əsasında metalların aktivlik ardıcıllığı qurulmuşdur ki, buda komplekslərin dayanlığlığı üçün müəyyən edilmiş İrving-Vilyams ardıcıllığının əksinədir.
Elmi əsərlərinin adları
1. Циклоалкилирование крезолов 4-винилциклогексеном в присутствии катализатора Цеокар-2. Журнал Нефтехимия 2003, том 43, №2, с.133-136

2. Синтез и исследование N,N’-ди (-2-гидроксибензил) пиперазинона и его комплексов с ионами переходных металлов Cu(II), Co(II), Ni(II), V(IV). Азербайджанский химический журнал, Баку-2004, №2, с.20-24

3. Оксиранил- и тииранилзамещенные тиазолидиндион-2, 4- и псевдотиогидантионы. Журнал Химические Проблемы, 2004,№3, с.32-37

4. Влияние природы иона металла на скорость восстановления координированной азометиновой группы. Журнал общей химии, 2007, Вып.77, №10, с.1695-1699

5. Особенности состояния ионов Fe3+в аммонийной соли железомолибденовой гетерополикислоты 6-го ряда по данным ЭПР и ИКС. Азербайджанский химический журнал, Баку-2008, №2, с.141-145

6. Poli-N-vinilpirolidonun metal komplekslərinə tripsinin immobilizasiyanın tədqiqi. Журнал Химические Проблемы, 2010, №3, с.406-411

7. Особенности спектров ЭПР радикалов NO в Ti-Sb-оксидных катализаторах. Азербайджанский химический журнал, Баку-2013, №3, с.67-72
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti
 
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
1.”World Federation of Scientists” tərəfindən birillik təqaüdə laiq görülmüşdüm.

2. Çexiyada keçirilən Gənc Avropa Kimyaçılar konfrasında Azərbaycan təmsilçisi kimi iştrak etmişdim.
Əsas iş yeri və ünvanı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1143, Bakı şəh., H.Cavid küç. 119 
Vəzifəsi
 Neftin Geokimyası” şöbəsinin aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.
 (+994 12) 5395619
Mobil tel.
 (+994 50) 9646880
Ev tel.
 (+994 12) 4589350
Faks
 
Elektron poçtu