Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

DƏRİN YATAQLAR ŞƏRAİTİNDƏ KARBOHİDROGEN SİSTEMLƏRİNİN FAZA ÇEVRİLMƏLƏRİNİN TERMODİNAMİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ ONLARIN EKSPERİMENTAL TƏDQİQİXülasə
 
 
Yüksək təzyiq şəraitində və onun krikondenbardan daha yüksək qiymətlərində çoxkomponentli qazkondensat sistemləri eksperimental tədqiq edilmiş və bu onların faza vəziyyətində ilk dəfə olaraq yeni təzahür aşkar etməyə və retroqrad hadisələri haqqında təsəvvürlərin genişlənməsinə, onların fiziki mahiyyətinin açılmasına imkan vermişdir.