Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

KERN NÜMUNƏLƏRİ ÜZRƏ APARILMIŞ EKSPERİMENTAL TƏDQİQAT NƏTİCƏLƏRİNƏ ƏSASƏN KOLLEKTORLARDA DEFORMASİYA PROSESLƏRİNİN ÇOX AKTORLU QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİXülasə
 
 
Məqalədə yüksək termobarik şəraitdə Cənub-Xəzər çökəkliyi neft və qaz çənlərinin kollektor süxurlarının süzülmə-tutum xəssələrinin eksperimental öyrənilməsinin nəticələri verilmişdir.
Məhsuldar layın işlənilmə prosesini modelləşdirən sxem üzrə kollektor süxurlarının məsaməlik və keçiricilik əmsallarına lay təzyiqinin dəyişməsinin təsiri öyrənilmişdir.