Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

KARBOHİDROGEN–SU SİSTEMİNİN FAZALAR ARASI SƏRHƏDDİNİN DAVAMLI OLMASINA VİBRASİYANIN TƏSİRİ

 

Xülasə
 

Karbohidrogen-su ayrılma sərhəddindəki xüsusi səth enerjisinə vibrosiyanın təsir etməsinin eksperimental tədqiqatlarının nəticələri verilmişdir. Hər bir karbohidrogen-distilləedilmiş su sistemi üçün müxtəlif həcmli damcıların qeyri davamlı halına gətrilməsi və qoparılması bu sistem və vibrotəcil üçün xarakterik olan vibrasiya tezliyinin qısa diapazonunda baş verməsi aşkar edilmişdir.