Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

CƏNUBİ XƏZƏR ÇÖKƏKLİYİNİN QƏRB BORTUNUN ÜST BAKI YARIMMƏRTƏBƏSİNİN BÜTÖV ÇÖKÜNTÜ TSİKLİNİN ARDICILLIĞI VƏ OSTRAKODLARIN KƏMİYYƏT ANALİZİXülasə
 
 
Məqalədə çöküntü toplanma sikllərinə və ostrakodların kəmiyyət tərkibinin dəyişmələrinə diqqətlə baxılıb. Litoloji tərkibdən asılı olaraq ostrakoda komplekslərinin dəyişmələri dəqiqliklə göstərilib.
Həmçinin Cənubi Xəzər çökəkliyinin Qərb bortunda aparılan çöl işləri göstərirki burada çox təkrarlanan çöküntü toplanma sikli var. Bütövlükdə sedimentasiya şəraiti dayaz-şelf kimi interpritasiya olunur. Bu kəsilişdə mikrofauna çox saylı ostrakoda növlərindən ibarətdir, buda onu göstərirki, vaxtilə onların yaşaması üçün Xəzər dənizi hövzəsində çox yaxşı iqlim şəraiti olub. Gələcəkdə paleoiqlimi rekonstruksiya etmək məksədiilə ostrakodların dəqiq keyfiyyət analizini etmək nəzərdə tutulur.