Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

XƏZƏR DƏNİZİNİN YÜKSƏK TEZLİKLİ SƏVİYYƏ DƏYİŞMƏLƏRİNDƏN ASILI OLARAQ KÜR ÇAYININ MÜASİR DELTASINDA ÇÖKÜNTÜ MATERİALININ PAYLANMASIXülasə
 
 
Məqalədə əsas məqsəd - Xəzər dənizinin müxtəlif zaman məfhumlarını əhatə edən yüksəktezlikli səviyyə dəyişmələri (dəniz səviyyəsinin iki qalxma və iki enmə periodunu) və bu səviyyə dəyişmələrinin Kür çayının müasir deltasında müxtəlif (kobud, incə) fraksiyaların yayılma qanunauyğunluqlarına göstərdiyi təsiri əks etdirməkdən ibarətdir. Eyni zamanda müasir deltanın morfologiyası və keçdiyi inkişaf tarixi nəticəsində dəyişilməsi təsvir olunur.