Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

VERGİQOYMANI NƏZƏRƏ ALMAQLA ÜÇÜNCÜ NÖVBƏLİ ÜSULLARIN UZUN MÜDDƏT İŞLƏNƏN YATAQLARIN OBYEKTLƏRİ ÜZRƏ SƏMƏRƏLİ TƏTBİQİXülasə
 
 
Məqalədə Neftqazçıxarma müəssisələrində vergiqoyma, onun hazırki vəziyyəti, problemlər və islahatlar, dünya şirkətləri tərəfindən uzun müddət istismarda olan yataqların güzəştli vergiqoymanın tətbiqinin nəticələrinin təhlili aparılmışdır. Dünya təcrübəsini və yerli NQÇ müəssisələrinin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, uzun müddət istismarda olan və neftin həcmini artıran metodların istifadəsi ilə obyektlər üzrə investisiyaların optimal paylanmasının və vergiqoymanın iqtisadi-riyazi modeli təklif olunmuşdur.