Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

CƏNUBİ XƏZƏR ÇÖKƏKLİYİNİN (CXÇ) NEFTLİ-QAZLI YATAQLARINDA LAYLARIN PETROFİZİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN VƏ DOYUM XARAKTERİNİN GEOFİZİKİ PARAMETRLƏRƏ TƏSİRİNƏ DAİRXülasə

 
Məqalədə istifadə edilmiş yanaşma kollektorlarda mineraloji qeyri-bircinsl­i­liyin, doyumluluğun və bəzi petrofiziki xassələrin təsirini kəmiyyətcə təyin etməyə imkan verir. Yanaşmanın mahiyyəti geofiziki və geoloji verilənlərin funksional fasiləsiz çevrilmələr vasitəsilə inteqrasiyasına əsaslanır.