Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

XƏZƏR DƏNİZİNİN SƏVİYYƏSİNİN QISA MÜDDƏTLİ DƏYİŞMƏLƏRİNİN SEDİMENTASİYA VƏ ORQANİK MADDƏNİN TOPLANMASINDA ROLU (KÜR ÇAYININ DELTASI TİMSALINDA)Xülasə
 
 
Xəzər dənizi səviyyəsinin on illər ərzində əmələ gəlmiş qısamüddətli dəyişmələri Kür çayı deltasının morfologiyasında və buradakı çöküntütoplama şəraitində mühüm rol oynayır ki, bu da müəyyən mühitdə kobud və xırda dənəli çöküntü materiallarının paylan­ması,eləcə də üzvü maddələrin toplanması qanunauyğunluqlarını şərtləndirir.
Dəniz səviyəsinin qalxması daha distal fasiyaların və maksimal miqdarda üzvü mad­də­lərin toplandığı zonaların quruya doğru və əksinə yerdəyişməsi ilə müşayiət olunmasına, dəniz səviyyəsinin enməsi isə üzvü maddələrin azalmasına və daha kobud dənəli çökün­tülərin toplanmasına gətirib çıxarır.