Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

GEODİNAMİK REJİM, MAQMATİZM VƏ ENDOGEN FİLİZ YATAQLARI FİLİZ ƏMƏLƏGƏLMƏ MODELİNİN ƏSAS TƏRKİB ELEMENTLƏRİ KİMİ (AZƏRBAYCANIN MEZOZOY DÖVRÜ TİMSALINDA)Xülasə
 
    
Endogen metal yataqlarının əmələ gəlməsi genetik və yaxud paragenetik olaraq maqmatizmlə əlaqədardır. Eyni zamanda, maqmatik komplekslərin və onlarla əlaqədar endogen filiz yataqların əmələ gəlməsi geoloji strukturların inkişafının geodinamik durumu ilə şərtləndirilir. Bu parametlərin qarşılıqlı əlaqəsi o dərəcədə aydın təzahür edir ki, indiyə kimi geniş istifadə olunan «filiz-maqmatik sistemi» təsnifatı əvəzinə «tektonik-filiz-maqmatik sistemi» işlətmək daha məqsədə uyğundur. Belə ki, geodinamik şərait, maqmatizm və filiz yataqları vahid endogen prosesin qarşılıqlı şərtlənən üç əsas elementdir. Bu elementlərin qarşılıqlı əlaqənin son nəticəsi filiz yataqların əmələ gəlməsi ilə yekunlaşır. Beləliklə sistemə geodinamik elementin daxil edilməsi ilə filizəmələgəlmə modeli daha bütöv və yekun forma kəsb edir. Regional tektonik-filiz-maqmatik sistemlərin ayrılması mühüm nəzəri və proqnoz əhəmiyyətə malikdir, belə sistemlərin lokal ayrılmasının isə mühüm praktiki əhəmiyyəti vardır.