Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

NADİR ELEMENTLƏR – ŞƏRQİ QAFQAZIN KOLÇEDAN YATAQLARI FİLİZLƏRİNİN ƏMƏLƏGƏLMƏSİNİN FİZİKİ-KİMYƏVİ ŞƏRAİTLƏRİNİN GEOKİMYƏVİ MEYARI KİMİXülasə
 
Müəyyən edilmişdir ki, baş minerallarda və filiz tiplərində element-qarışıqların konsentrasiya və miqdari nisbət göstəriciləri regiondakı kolçedan yataqlarında mineraləmələgəlmə mühitinin fiziki-kimyəvi şəraitlərinin qiymətləndirilməsi üçün geokimyəvi meyar kimi istifadə edilə bilər. Tədqiq olunan yataqların birgə mövcud olan sulfid minerallarında kolçedan-polimetal filizləşməsinin mineraləmələgəlmə temperaturunun qiymətləndirilməsi üçün kadmium geotermometri, mis-pirrotin filizləşməsi üçün isə pirit-pirrotin, pirit-xalkopirit və xalkopirit-pirrotin mineral cütlüklərində kobaltın paylanma əmsalına əsaslanan geotermometrlərdən istifadə edilməsi daha etibarlı nəticələr verir.