Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

QUYULARIN QUYUDİBİ ZONASININ MAYE KARBOHİDROGENLƏRLƏ İŞLƏNİLMƏSİ PROSESİNƏ NİSBİ FAZA KEÇİRİCİLİYİ FUNKSİYALARININ TƏSİRİNİN ARAŞDIRILMASIXülasə
 
 
Məqalədə süzülmənin çoxkomponentli modeli əsasında dərində yerləşən qazkondensat yatağının quyularının quyudibi zonasının yüngül maye karbohidrogen qatışıqları vasitəsi ilə işlənilməsi prosesinə nəzəri faza keçiricilikləri funksiyalarının təsiri tədqiq edilmişdir.