Elmlər doktorları


Bağmanov Məcid Alı oğlu


Anadan olduğu yer
Azərbaycan Respublikası, Ağstafa rayonu, Yenigün kəndi
 
Təvəllüdü
1930 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu)
Elmi dərəcəsi
Geologiya-mineralogiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi
 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri
- ixtisasın adı
- mövzunun adı
 


25.00.09
Paleontologiya və stratiqrafiya
“Dağlıq Talışın paleogen çöküntüləri (biostpatiqrafiya)”
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri
- ixtisasın adı
- mövzunun adı
 


25.00.09
Paleontologiya və stratiqrafiya
“Alt paleogenin stratiqrafik şkalası və Kiçik Qafqazın şərqinin alt paleogen çöküntüləri”
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
120-dən çox elmi işin müəllifidir
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
 
Kadr hazırlığı:     
- fəlsəfə doktorlarının sayı
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
İlk dəfə olaraq o Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsinin, Talışın və Naxçıvan MR-in paleogen molyusklarını və nummulitidlərini monoqrafik tədqiq etmiş, Azərbaycanın paleogen çöküntülərinin yeni mərtəbə bölgüsü sxemini, Avropa və Asiyanın paleogen çöküntülərinin korrelyasiyası sxemini işləyib hazırlamışdır. O, nummulitid və molyuskların 36 yeni növünü müəyyən etmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları
Monoqrafiyalar:
1. Палеогеновые отложения Горного Талыша
2. Крупные фораминиферы и моллюски эоцена Малого Кавказа
3. Шкала стратиграфии нижнего палеогена
4. Azərbaycanın alt paleogen çöküntülərində biotların stratiqrafik və paleoc ografi paylanma qanunauyğunluqları
5. Paleogen. Azərbaycanın geologiyası kitabında.   
Məqalələr:
1. Парадашский ярус среднего эоцена
2. Этапы развития сообществ крупных фораминифер и моллюсков в нижнепалеогеновое время в Нахачиванской АССР
3. Проблема международной стратиграфической шкалы нижнего палеогена
4. О нецелесообразности использования бартонского яруса в шкале стратиграфии палеогена
5. Соотношение палеомагнитных зон и зон планктонных фораминифер палеогена и нижнего эоцена Нахичеванской АР
6. Validity of the middle Eocene stage
7. Paleoecology of the paleogene Nummulitidae
8. Нижнепалеогеновые свиты Азербайджана: ярусное расчленение и сопоставление.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
 
Pedaqoji fəaliyyəti
Bakı Dövlət Universiteti,
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti,
Təfəkkür Universiteti. 
Digər fəaliyyəti 
 
Təltif və mükafatları
 
Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi
Baş elmi işçi 
Xidməti tel.
(+994 12) 5100141 
Mobil tel.
(+994 55) 3910634 
Ev tel.
(+994 12) 4327558 
Faks
(+994 12) 5372285 
Elektron poçtu