Fəlsəfə doktoru


Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacının seysmogen sahələrində flüidlərin geokimyəvi rejimi (Azərbaycanın Şamaxı və İsmayıllı seysmogen zonaları timsalında)

Abdulrazaqova Pərvanə Əjdər qızı

2503.01 – Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları

(2018)

Talış struktur zonasının seysmogeodinamikası

İsmayılova Səidə Sirac qızı

25.07.01 – Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

(2018)

Flüidlərin qeyri-bircins laylarda çoxfazalı süzülməsi şəraitində hidrotermodinamiki proseslərin modelləşdirilməsi

Feyzullayev Babək Xasay oğlu

2525.01 – Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

(2018)

Yeni geofiziki məlumatlar əsasında Aşağı Kür çökəkliyinin seysmogeodinamik xüsusiyyətləri

Fərəcov Vüqar Əliş oğlu

2507.01-Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

(2017)

Quyularda texnoloji əməliyyatların və neft hasilatının intensivləşdirilməsi üçün nanosistemlərin işlənməsi və tətbiqi

Vəliyev Elçin Fikrət oğlu

2525.01 – Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

(2017)

Neft yataqlarında durğun zonaların mənimsənilməsinin eksperimental tədqiqi

Musayeva Şəfa Fərhad qızı

2525.01 – Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

(2017)

Nasos üsulu ilə işləyən quyuların səmərəli istismarı üçün qaz-hidrodinamik üsulların işlənməsi

Qurbanova Türkan Heydər qızı

2525.01 – Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

(2017)

Seysmik kəşfiyyat məlumatları əsasında Yevlax-Ağcabədi çökəkliyi strukturlarında təbaşir çöküntülərinin daxili geoloji quruluşunun tədqiqi

Niyazov Tarverdi Xanəli oğlu

2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

(2017)

1 | 2 | 3 | 4 ... | »

Geri | Yuxarı