Fəlsəfə doktoru


Azərbaycan ərazisinin yer qabığının müasir horizontal sürətlərinin və deformasiyalarının struktur analizi

İddiaçı: Elnarə Vaqif qızı Əhmədova

İxtisas: 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Elmi sahəsi: Yer elmləri

Mingəçevir su hövzəsinin ərazinin seysmikliyinə təsiri

İddiaçı: Şirin Kərimbala qızı İslamova

İxtisas: 2507.01 – Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Elm sahəsi: Yer elmləri

Müdafiə tarixi: 13 dekabr, 2021

Cənub-şərqi Qafqazin yer qabığının dərinlik quruluşunun qravitasiya modeli və geodinamiki xüsusiyyətləri

İddiaçı: Günel Rafael qızı Sadıqova

İxtisas: 2507.01-Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Elmi sahəsi: Yer elmləri

Müdafiə tarixi: 11 oktyabr, 2021

Radon sahəsinin formalaşma xüsusiyyətləri və onun mümkün patogen təsiri (Azərbaycan ərazisi timsalında)

İddiaçı: Fərəh Fuad qızı Mahmudova

İxtisas: 2508.01 – Geoekologiya

Elmi sahəsi: Yer elmləri

Müdafiə tarixi: 29 iyun, 2021

Neft-qazlılıq perspektivliyinin qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar Şamaxı-Qobustan və Aşaği Kür rayonlarının palçıq vulkanları flüidlərinin izotop geokimyası

İddiaçı: Hüseynova Aytən Bəxtiyar qızı

İxtisas: 2521.01 – Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

Müdafiə tarixi: 31 may, 2021

Fasial analiz və kollektorların modelləri əsasında Abşeron arxipelaqının qərb hissəsinin Üst Miosen – Alt Pliosen çöküntülərinin neftqazlılığının proqnozlaşdırılması

İddiaçı: Şıxova Leyla Firudin qızı

İxtisas: 2521.01 – Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

Müdafiə tarixi: 24 may, 2021

Jetıbay yatağında neftçıxarmanın intensivləşdirilməsinin yeni üsullarının işlənməsi və tətbiqi

Tuleşeva Qulnara Dyusenovna

2525.01 – Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

(2018)

Abşeron yarımadasının müasir radiasiya şəraiti: geoloji və ekoloji aspektləri

Əliyeva Əzizə Rafiq qızı

2507.01 – Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

(2018)

Geoloji-geofiziki tədqiqatların kompleks məlumatlarına görə Cənubi Manqışlağın trias-paleozoy çöküntülərinin neft-qazlılığının qiymətləndirilməsi

Şilanov Nurjan Sisenbayeviç

2521.01 – Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

(2018)

1 | 2 | 3 ... | »

Geri | Yuxarı