Monoqrafiyalar


GEOLOJİ TARİXİMİZƏ NƏZƏR

(H. Mahmudov)

Bakı, "Elm", 2013, 144 s.

ÜZVİ MADDƏNİN, NEFTLƏRİN VƏ QAZLARIN TƏDQİQİNİN MÜASİR ÜSULLARI

(Ə.Ə. Feyzullayev, S.V. Abbasova)

Bakı, Nafta-Press, 2013, 224 s.

NEFT VƏ QAZ ÇIXARMADA TERMODİNAMİKANIN TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ

(M.T.Abasov, Z.Y.Abbasov, V.M.Fətəliyev, N.N.Həmidov, G.H.Məmmədova )

Bakı, 2013, "Nafta-pressi", 226 s., (rus dilində)

"QUYULARDA GEOFİZİKİ TƏDQİQATLAR"DAN PRAKTİKİ İŞLƏR TOPLUSU

(X.F.MƏLİKOV, N.V.PAŞAYEV)

Bakı, 2012, "ADNA-nın mətbəəsi" , 105 s.

AZƏRBAYCAN ƏRAZISINDƏ SEYSMOPROQNOZ MÜŞAHIDƏLƏR

Bakı, 2012, "Nafta-Press" , 640 s.

(Kataloqda məqalələr azərbaycan, rus və ingilis dilində verilmişdir)

ELMİN MÜASİR PROBLEMLƏRİ

(Babayev Ş.Ə.)

Bakı, 2012, "MBM" , 154 s.

PALÇIQ VULKANLARI HAQQINDA NƏ BİLİRİK?

(Ad.A. Əliyev, İ.S. Quliyev, Ə.Ə. Feyzullayev)

Bakı, 2012, "Qoliaf qroup" QSC, 206 s.

(azərbaycan, rus və ingilis dilində)

NEFT HAQQINDA NƏ BİLİRİK?

(İ.S. Quliyev, Ə.Ə. Feyzullayev, M.Ə. Efendiyeva)

Bakı, 2012, "Qoliaf qroup" QSC, 286 s.

(azərbaycan, rus və ingilis dilində)