Elmi-tədqiqat bölmələri


Petrofizika şöbəsi


Şöbənin rəhbəri: Həsənov Ədalət B., f.-r.e.d


Elmi-tədqiqat sahələri: Süxurların yüksək termodinamik şəraitdə kompleks fiziki xassələrinin tədqiqi, dərinlik həcmi petrofiziki modellərin qurulması; geofiziki məlumatların interpretasiyası, müxtəlif termobarik şəraitlərdə süxurların petrofiziki modelləşdirilməsi.