Xəbərlər


AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2018/2019-cu İL ÜÇÜN AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DİSSERTANTURAYA QƏBUL


ELAN EDİR

FƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ

2507.01 – “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları” – 2 yer
2508.01 – “Geoekologiya” – 1 yer
2518.01 – “Hidrogeologiya” – 1 yer


ELMLƏR DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ

2507.01 – “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları” – 2 yerSƏNƏDLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİNİN MÜDDƏTİ
2018-ci il DEKABR AYININ 24-dək
TELEFON: 510-01-41 (143)