Xəbərlər


AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2018/2019-cu TƏDRİS İLİ ÜÇÜN AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL


ELAN EDİR

FƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ


2507.01 – “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları” – 1 yer (əyani)
2512.01 – “Ümumi və regional geologiya” – 1 yer (əyani)
2512.01 – “Ümumi və regional geologiya” (“Paleontologiya və stratiqrafiya”) – 1 yer (əyani)
2515.01 – “Petrologiya, vulkanologiya” – 1 yer (əyani)
2516.01 – “Mineralogiya, kristalloqrafiya” – 1 yer (əyani)
2517.01 – “Litologiya” – 1 yer (əyani)SƏNƏDLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİNİN MÜDDƏTİ
2018-ci il DEKABR AYININ 24-dək
TELEFON: 510-01-41 (143)