Xəbərlər


AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2016-cı İL ÜÇÜN AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL


ELAN EDİR

FƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ


2507.01 – “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları” – 1 yer (əyani)
2512.01 – “Ümumi və regional geologiya” (“Paleontologiya və stratiqrafiya”) – 1 yer (əyani)
2519.01 – “Mühəndis geologiyası və süxurşünaslıq” – 1 yer (əyani)
2521.01 – “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı” – 2 yer (əyani)


SƏNƏDLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİNİN MÜDDƏTİ
2016-cı il DEKABR AYININ 16-dək
TELEFON: 510-01-41 (143)