Xəbərlər


AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTUNDA 2016-ci İL DEKABR AYININ 5-8 TARİXLƏRİNDƏ AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DOKTORLUQ İMTAHANLARI KEÇİRİLƏCƏKDİR


05.12.2016 – 10:00
2517.01 – “Litologiya”

05.12.2016 – 15:00
“Neft və qaz işinin əsasları”(2525.01 – ixtisasına əlavə)

06.12.2016 – 11:00
2507.01 – “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları”

06.12.2016 – 15:00
2503.01 – “Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları”

07.12.2016 – 11:00
2512.01 – “Ümumi və regional geologiya”

07.12.2016 – 15:00
2521.01 – “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı”

08.12.2016 – 11:00 və 15:00
2525.01 – “Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı”


Ünvan: H.Cavid pr. 119, AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
(4-cü mərtəbə, otaq 428)