Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Məmmədov Musa Nəsib oğlu (1940-2022)

Məmmədov Musa Nəsib oğlu (1940-2022)

Məmmədov Musa Nəsib oğlu (1940-2022)
Anadan olduğu yer Gədəbəy rayonu
Doğum tarixi 1940-cı il
Vəfat tarixi 18 mart 2022-ci il
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:   
- ixtisas şifri 25.00.04
- ixtisasın adı Petrologiya, vulkanologiya
- mövzunun adı Talışın qələvi bazalt və qələvi ultra əsası forma­si­yalarının petroloji xüsusiyyətləri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri 25.00.04
- ixtisasın adı Petrologiya, vulkanologiya
- mövzunun adı Talışın qələvi bazalt və qələvi ultra əsası forma­si­yalarının petroloji xüsusiyyətləri
Müxbir üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Həqiqi üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 125
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 22
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı: 2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 1
Kadr hazırlığı:  
- fəlsəfə doktorlarının sayı 5
- elmlər doktorlarının sayı  
Əsas elmi nailiyyətləri Kiçik Qafqazın Xocavənd sinklinorisinin santon yaşlı vulkano-plutonik kompleksləri amfibollu subqələvi pikrit, Talış zonasının eosen-oliqosen yaşlı kompleksləri isə subqələvi floqopitli peri­do­tit bünövrələrindən birinci dəfə 3%, ikinci dəfə 10-12%-ə kimi əriməsi nəticəsində əmələ gəldik­ləri müəyyən olunmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları 1. Клинопироксены трахибазальт-трахидоле­рито­вого и тефрит-тешенитового комплексов Ход­жа­вендского прогиба. Отечественная гео­логия, №6, 2012, с.48-55.

2. Петрогенетическое значение шпинелидов в процессе кристаллизации пород трахибазальт-трахидоле­ри­то­вого и тефрит-тешенитового комплексов Ходжавенд­ского прогиба Малого Кавказа. Bakı Univer­site­ti­nin xəbərləri, Təbiət elm­ləri, №3, 2013, s.82-96.

3. Минеральные парагенезисы трахибазальт-трахи­доле­ритового и тефрит-тешенитового ком­п­лек­сов Ходжа­вендского прогиба Малого Кавказа. AMEA Xəbərlər. Yer elm­­­ləri. №2, 2013, s.26-36.

4. Индикаторное значение железо-хром оксид­ных ми­­не­ралов в процессе кристалли­зации трахиба­зальт-трахидолери­тового и теф­рит-тешенитового комплек­сов Ходжавенд­с­ко­го прогиба Малого Кав­каза. Известия Ба­кинс­ко­­­го Университета. №3, 2015, серия Естест­венных наук, с.76-85.
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrinelmiqurumlarında üzvlüyü «Geological Bulletin of Turkey» redaksiya heyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin professoru - 2000-2014-cü illər
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Bakı Dövlət Universiteti
Akademik Zahid Xəlilov küçəsi - 23
Vəzifəsi Faydalı qazıntılar kafedrasının professoru, AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun “Petrologiya” şöbə rəhbəri
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu