Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Qaşqay Çingiz Mirəli oğlu (1941-2020)

Qaşqay Çingiz Mirəli oğlu (1941-2020)

Qaşqay Çingiz Mirəli oğlu (1941-2020)
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Doğum tarixi 31.07.1941   
Vəfat tarixi 01.07.2020  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi ADU (BDU)   
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru   
Elmi rütbəsi    
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:    
- ixtisas şifri 25.00.05  
- ixtisasın adı Mineralogiya  
- mövzunun ad Alunitin əmələ gəlməsinin fiziki-kimya şəraiti  
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:    
- ixtisas şifri 04.00.08  
- ixtisasın adı Petroqrafiya, litologiya və mineralogiya  
- mövzunun adı Alunit qrupu və onun struktur analoqu  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı
 94 
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərininsayı
50
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çapolunan məqalələrin sayı 7
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  23
Kadr hazırlığı:       
- fəlsəfə doktorlarının sayı 4
- elmlər doktorlarının sayı  
Əsas elmi nailiyyətləri
 
Eksperimental mineralogiya. Alunitin və onun struktur analoqların eksperimental yolu ilə əmələgəlmə şəraiti öyrənilmiş, ilk dəfə olaraq müxtəlif növ alunit qrupu mineralları sintez edilmiş, onların termodinamik parametrləri təyin edilmişdi. Eksperimental və tətbiqi geokimya sahəsindəki tədqiqatlarda təbii proseslərin kompüter modelləşdirilməsi geniş yer tutmuşdur.
 
Cihazqayırma. Portativ geokimyəvi qaz-maye analizatoru və minerallarin fasiləsiz termik analiz cihazlarının eksperimental nümunələri düzəltmişdi. Bunların iş prinsipi və konstruksiyasına ABŞ, Kanada, Almaniya, Fransa və İsveçrədə 6 patent verilmişdi.   

Geokimya. 
Böyük Qafqazın qara şist süxurlarının bəzi metallara qarşı sorbsiya-desorbsiya xüsusiyyəti öyrənilmiş və onların diferensiasiyası mexanizmi aşkar edilmişdir.
 
Geotexnologiya. Azərbaycanda ilk dəfə qızıl və onu müşayiət edən metalların təbiətə zərərsiz yeraltı yuma texnologiyası mənimsənilmiş və filiz yataqlarında təcrübi quyu hasilatı tətbiq olunmuşdu. Bu sahə üzrə patent və bir neçə KNOW-HOW əldə edilmiş və yeni texnologiyanı Azərbaycanın xeyli filiz yataqlarında tətbiqi üçün mobil texnoloji sistem işlənib hazırlanmışdır. 
Alunitin komponentlərini filizin yatım yerində yuma üsulu ilə çıxaran yeni alunit texnologiyası işlənib hazırlanmış və bu prosesi modelləşdirən pilot qurğusu qurulmuşdu. 
Elmi əsərlərinin adları
1. Кашкай Ч.М. Физико-химические условия алунитообразования. Изд. Элм, 1972, 81
2. Кашкай Ч.М. Группа алунита и его структурных аналогов. Изд. «ЭЛМ» 1977, 158
3. Кашкай Ч.М. Геохимия. Очерки по истории развития геологии в Азербайджане, Изд. «ЭЛМ», 1982,8
4. Кашкай Ч.М. Curative volcanic mud serving human health, Peloid Ltd Co. 2005,118
5. Кашкай Ч.М. Перспективы применения новых природосберегающих геохимических технологий для добычи металлов из месторождений и рудопроявлений Азербайджана, Научное наследие академика М.А.Кашкая, Nafta-Press neshriyat, Baku, 2007,13
6. Кашкай Ч.М., Гейдаров А.А. О возможности выщелачивания ценных металлов из хвостов железорудного производства в комплексе с другими полезными ископаемыми Дашкесанского рудного узла, AMEA Xəbərləri, Yer elmləri, No.1-2, 2016, 49-55
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
 
Pedaqoji fəaliyyəti
 
Digər fəaliyyəti 
Elmi nəticələrin kommersializasiyası fəaliyyəti ilə məşğuldur. Xüsusilə Azərbaycanın palçıq vulkanlarından alınan müalicəvi palçığın qablaşdırılması və daxili və xarici bazarda satışını reallaşdıran layihənin rəhbəri və təşkilatçısıdır. Layihə AMEA Təcrübi və sənaye zavodunda təşkil olunmuşdur. 
Təltif və mükafatları
Əməkdar geoloq
Əsas iş yeri və ünvanı
 AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, AZ1143, H.Cavid  pr. 119 
Vəzifəsi
Filiz və qeyri filiz faydalı qazıntıların geologiyası və geokimyası şöbəsinin rəhbəri 
Xidməti tel.
 
Mobil tel.
 
Ev tel.
 
Faks
 
Elektron poçtu