Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / İbrahimov Vaqif Bağır oğlu

İbrahimov Vaqif Bağır oğlu

İbrahimov Vaqif Bağır oğlu
Anadan olduğu yer Aşqabad ş., Türkmənistan  
Təvəllüdü 24.10.1947  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Moskva Aviasiya İnstitutu (Moskva ş., 1971);
Rusiya Əqli Mülkiyyət İnstitutu (Moskva ş., 1982)
 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi    
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:     
- ixtisas şifri 05.11.16(3337.01), 05.13.05  
- ixtisasın adı İnformasiya-ölçmə sistemləri (sahələr üzrə); hesablama texnika və idarəetmə sistemlərin elementləri və qurğuları  
- mövzunun adı Elektrik mikromaşınları əsasında qurulmuş bucaq yerdəyişmə çeviriciləri informasiya-ölçmə sistem-lərinin tərkibində  
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:    
- ixtisas şifri 2508.01  
- ixtisasın adı Geoekologiya  
- mövzunun adı Yerin təkindən istifadənin ekoloji-hüquqi bazasının sistemli təhlili və təkmilləşdirmə istiqamətləri  
Müxbir üzv seçilməsi:    
- tarix    
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
120
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
53
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 7
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
136
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
- Müxtəlif elektrik və qeyri-elektrik kəmiyyətlərinin yeni analoq-rəqəmli çevrilməsi üsullar və qurğuların, o cümlədən süni intellekt elementli bu tip qurğuların işlənilməsi və tətbiqi (1975-1995-ci illər).

- Geoloji-geofiziki tətqiqatar üçün yeni ölçmə cihazlarının işlənilməsi və tətbiqi (1981-1991-ci illər).

- AMEA sistemində marketinq tətqiqatları və innovasiyalı menecment sahəsində ilk struktur bölmələrinin yaradılması və onların fəaliyyətinin informasiya-metodik təminatı (1995-2004-cü illər).

- Geokonservasiya, dağ-mədən hüququ, yerin təkindən istifadə sistemologiyası kimi yeni bilik sahələrində Azərbaycan Respublikasında ilk elmi tətqiqatların aparılması (2004-cü ildən).

- Milli strategiyanın işlənib hazırlanması və Azərbaycan Respublikasında geoloji irsi obyektlərin qorunması və davamlı istifadəsi üzrə tədbirlər planının (AR Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilən ayrıca layihə çərçivəsində) həyata keçirilməsi (2007-2012-ci illər).

- “Xəzər dənizində neft-qaz əməliyyatlarının həyata keçirilməsi zamanı ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində beynəlxalq-hüquqi mexanizm” layihəsinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi (2012-2014-cü illər).
Elmi əsərlərinin adları
1. Индукционно-резисторное комбинированное вычис-лительное устройство для преобразования угла поворота в код// Известия вузов. Приборостроение, 1975, № 10, с.47-50 (соавторы: Т.М.Алиев, А.Р.Салаев).

2. Однокомпараторный преобразователь угол-код// Приборы и техника эксперимента, 1981, № 5, с.234-235 (соавтор: Р.М.Мирсалимов).

3. Вычислительные преобразователи информации на основе электрических микромашин//Измерения, Контроль, Авто-матизация, 1988, № 1 (65), с.28-39 (соавторы: Т.М.Алиев, Р.М.Мирсалимов).

4. Гибридное вычислительное устройство//Контрольно-изме-рительная техника, 1988, № 43, с.99-106 (соавторы: И.Ф.Гасанов, А.В.Серкиз, О.И.Чайковский).

5. О реализации акустического метода определения разрывной нагрузки волокон кенафа//Хлопковая про-мышленность, 1990, № 6, с.15-16 (соавторы: А.А.Ахмедов, В.И.Беккер, А.М.Резник).

6. Energetic Plant Utilizing Energy of Sea Waves/Proceedings of the International Conference “Efficiency, Costs, Optimization and Environmental Impact of Energy Systems” (Istanbul, Turkey), 1995, Vol.2, Istanbul, pp.535-538 (co-authors: I.A.Rudakov, R.M.Mirsalimov).

7. Successive approximation type shaft position-to-digital converters//Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (İstanbul, Türkiye), 1995, № 2, pp.21-56 (co-authors: H.Ismailov, H.Pastaci).

8. Intelligent systems with angle-to-digital converters // Modelling, Measurement and Control (Tassin, France), 1995, Vol.60, № 3, pp.45-56 (co-author: R.M.Mirsalimov).

9. Tiftikliyi avtomatik təyin edən qurğu// Elm və Həyat, 1996, № 1, с.12-13(həmmüəllif: N.Sadığov).

10. Фазовые цифровые преобразователи угла с фазо-вращателями на основе вращающихся трансформаторов / Materialy IV Miedzynarodowego Seminarium Metrologow (Rzeszow, Poland). - Rzeszow, 1997, pp.73-81.

11. Развертывающие измерительные преобразователи угловых перемещений для систем контроля параметров процесса бурения// Известия вузов. Нефть и газ, 1997, № 1-2, с.59-67 (соавтор: Р.М.Мирсалимов).

12. Цифровой измерительный преобразователь с ре-конфигурацией структуры // Известия АН Азербайджана. Сер. физ.-тех. и мат. наук, 1997, № 6, с.51-55.

13. Следящие цифровые преобразователи угла с признаками искусственного интеллекта / В кн.: Интеллектуальные системы управления и принятия решений. - Баку, АГНА, 1997, с.29-39 (соавтор: Р.М.Мирсалимов).

14. О прогнозе штормовой ситуации в районах освоения морских нефтегазовых месторождений // Азербайджанское Нефтяное Хозяйство, 1997,№ 11-12, с.64-68.

15. Цифровые преобразователи угловых перемещений с самоконтролем технического состояния // Метрология, 1998, № 1, с.17-35.

16. Цифровое измерение угла поворота вала и угла сдвига фаз с преобразованием каждого из этих параметров во временной интервал// Измерительная техника, 1998, № 1, с.22-26.

17. Цифровое измерение угла поворота вала и угла сдвига фаз с преобразованием каждого из этих параметров в пару напряжений постоянного тока // Измерительная техника, 1998, № 2, с.22-26.

18. Функциональные преобразователи на основе СКВТ // Приборы и системы управления, 1998, № 5, с.65-71 (соавторы: Т.М.Алиев, Р.М.Мирсалимов).

19. Многофункциональные вычислительные устройства на основе синусно-косинусных вращающихся трансформаторов // Известия высших технических учебных заведений Азербайджана, 2000, №1-2, с.135-146 (соавтор: Р.М.Мирсалимов).

20. The Plant for the Determination of Rheological Characteristics and Regime of Drilling Solutions Flow/ Proceedings of the 5-th International Conference on Measurement and Control of Granular Materials, Shenyang, 2000, pp. 12-15.

21. Кибертерроризм в Интернете до и после 11 сентября 2001г.: оценка угроз и предложения по их нейтрализации / В кн.: «Компьютерная преступность и кибертерроризм». Вып. 1. Запорожье, 2004, с. 56-60.

22. Габалинская «ловушка» // Азербайджан в мире, 2006, №3(5), с.22-32.

23. Проблема захоронения опасных отходов в недрах Земли по законодательству Российской Федерации// Изв. высш. учебн. заведений. Геология и разведка, 2007, №1, с. 55-59 (соавтор: А.М.Волков).

24. Национальная стратегия и план действий по сохранению и длительному использованию объектов геологического наследия в Азербайджанской Республике// Известия НАН Азербайджана. Науки о Земле, 2007, №2, с.102-116.

25. Еще раз о понятии «добыча полезных ископаемых»// Нефть, Газ и Право, 2008, №5, с. 27-32.

26. Государственная территория и пространственный предел распространения суверенитета государства// Известия НАН Азербайджана. Науки о Земле, 2010, №4, с.170-183.

27.Публичные субъекты административно-правового ре-гулирования природопользования и охраны окружающей среды в Азербайджанской Республике// Административное право и процесс, 2011, №2, с.41-45 (соавторы: А.М.Волков, Е.А.Лютягина).

28. Модернизация управления природопользованием как объектом административно-правового регулирования// Правовая инициатива (электронный журнал), 2012, №2. Режим доступа: http:// 49e.ru/node/51 (соавторы: А.М.Волков, Е.А.Лютягина).

29. Геоконсервация: изучение и сохранение объектов геоло-гического наследия/ В кн.: «Актуальные вопросы прикладной геологии». Баку, изд-во «Nafta-Press», 2013, с.172-248.

30. Azərbaycan Respublikasının geoloji irsi// Yer və insan, 2013, №1, s.23-28 (həmmüəlliflər: T.N.Kəngərli, Ş.Ə.Babayev).

31. Правовое регулирование промышленной безопасности опасных производственных объектов в сфере недро-пользования// Право и безопасность, 2014, №2, с.64-72 (соавтор: И.Н.Козьяков).

32. Природопользование и использование природных ресурсов: проблема соотношения понятий// Использование и охрана природных ресурсов в России, 2014, №2, с.3-6.

33. О влиянии процесса разработки месторождений нефти и газа на окружающую среду//Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе, 2014, №3, с.25-32 (соавтор: А.А.Фейзуллаев).

34. Environmental Consequences of Long-Term Development of Petroleum Fields, Absheron p-la, Azerbaijan, Case History// Journal of Environmental Protection, 2014, №5, p.1603-1610 (co-author: A.A.Feyzullayev).

35. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и Закон Российской Федерации «О недрах»: проблема согласования эколого-правовых норм// Экологическое право, 2015, №1, с.33-40.

36.Определение понятия «охрана недр» для целей Закона Российской Федерации «О недрах»// Разведка и охрана недр, 2015, №2, с.48-52.

37.Правовые основы разработки трансграничных нефте-газовых месторождений: зарубежный опыт и перспективы его применения в Каспийском море // Азербайджанское Нефтяное Хозяйство, 2015, №5, с.48-56.

38. Законодательство Азербайджанской Республики о недрах и правовое регулирование отношений недропользования на условиях Соглашений о разделе продукции: коллизии и причины их появления // Азербайджанское Нефтяное Хозяйство, 2015, №12, с.48-58.

39. Организационно-правовые аспекты государственного контроля в сфере недропользования // Qanun, 2018, №8, с.3-12 (соавтор: А.Г.Рзаев).

40. Создание геопарка «Иландаг» в Нахчыванской Авто-номной Республике (Азербайджан) // Природа, 2018, №11 (соавторы: Т.Н.Кенгерли, Т.М.Рашидов, И.Т.Кенгерли).
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
1. “Association for the advancement of modeling and simulation techniques enterprises” (Lyon, France).

2. “International Federation of measurement and control of granular materials” (Beijing, P.R.China).

3. “The European Association for the Conservation of the Geological Heritage” (Upsala, Sweden).

4. “Agency for International Minerals Policy” (Leoben, Austria).
Pedaqoji fəaliyyəti
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (hal-hazırda: Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti), informasiya-ölçmə və hesablama texnika kafedrası, dosent (1994-1997)
Digər fəaliyyəti
- AMEA GGİ Elmi Şurasının üzvü;

- Texnologiyaların kommersiyalaşdırılması üzrə baş mütəxəssis (UETM sertifikatı)
Təltif və mükafatları
1. SSRİ XTNS-nin gümüş medalı (1989).
2. Azərbaycan Respublikasının əməkdar mühəndisi (2008)
Əsas iş yeri və ünvanı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1143, Bakı şəh., H.Cavid küç. 119 
Vəzifəsi
Şöbə rəhbəri
Xidməti tel.
(+994 12) 5393820
Mobil tel.
(+994 50) 2501468
Ev tel.
(+994 12) 3725683
Faks
(+994 12) 5372285
Elektron poçtu
ibrahimov.vb@gmail.com