Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Hacizadə Fuad Mahmud oğlu

Hacizadə Fuad Mahmud oğlu

Hacizadə Fuad Mahmud oğlu
Anadan olduğu yer Siyəzən ş., Azərbaycan Respublikası   
Təvəllüdü 19 iyun 1952-ci il  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Sankt-Peterburq (Leninqrad) dövlət universiteti, riyaziyyat-mexanika fakultəsi (1969-1974-ci illər)  
Elmi dərəcəsi  Texnika elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi  Professor  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
05.07.12
- ixtisasın adı
Geofizika
- mövzunun ad
Yerin süni peykindən alınan infraqırmızı spektrlər əsasında atmosferin kiçik qaz komponentləri həcminin təyini
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
3324.07
- ixtisasın adı
Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar
- mövzunun adı
Atmosferin ekoloji monitorinqi üçün cihazların və üsulların işlənməsi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı
125
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
76
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
 
Kadr hazırlığı:     
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
9
- elmlər doktorlarının sayı
1
Əsas elmi nailiyyətləri
1. Xəzər dənizinin ekoloji atlasının elementlərinin işlənilməsi (2002-ci il).
2. Abşeron yarımadasının kompleks ekoloji atlasının elementlərinin işlənilməsi (1999-2001-ci illər).
3. Bakı-Supsa neft kəmərinin ekoloji təhlükəsizlik məsələlərinin işlənilməsi (1997-ci il). (Sifarişçi - bp şirkəti).
4. Vahid dövlət ekoloji monitorinq sisteminin elmi əsaslarının işlənilməsi (2006-2007 –ci illər).
5. Qonşu ölkələrdən ötürülən zərərli maddələrinin transsərhəd daşınmalarının nəzarət sisteminin elementlərinin işlənilməsi. Vahid dövlət radioekoloji monitorinq sisteminin elementlərinin elmi əsaslarının işlənilməsi (2007-ci il).
6. MMC “Lukoyl” şirkətinin Azərbaycan respublikası ərazisində “Ekoloji monitorinq istehsalat sisteminin” işlənilməsi (2007-ci il).
7. Abşeron yarmadasında neft-qaz mədənlərinin neft və neft məhsullrı ilə çirklənmiş torpaqları atlasının tərtibi. ARDNŞ-nin Ekoenergetika Akademiyasına sifarişi əsasında.2008-2009-cu illlər
Elmi əsərlərinin adları

1. Ф.M. Гаджи-заде. О возможности использования спутниковых измерений метана в атмосфере для изучения особенностей глобального распределения его источников. Док. АН Азерб.ССР. 1986, т.42 N 6, с. 47-50.

2. Ф.М.Гаджи-заде, Ф.И. Исмайлов.О связи оптических характеристик системы “аэрозольный ярус - земная поверхность" в видимом диапазоне спектра. Известия АН Азерб. СССР сер. Науки о земле. 1987 N:3, с.94-100.

3. Гулиев И.С., Гаджи-заде Ф.M., Фейзуллаев А.А. О возможности использования спутниковых измерений метана в атмосфере для изучения особенностей глобального распределения его источников. ДАН Азерб.ССР. 1986, т.42 N 6, с. 47-50.

4. Гулиев И.С., Ф.Гаджи-заде, Фейзуллаев А.А. О некоторых результатах изучения структуры поля концентрации метана в атмосфере Земли на основе авиакосмических и наземных измерений. Сб. Географическая интерпретация аэрокосмической информации Москва: Наука, 1987г., с. 36-42.

5. Ф.Гаджи-заде, Ш.Ахмедов. Определение спектрального ослабления по интегральной прозрачности атмосферы. Доклады Академии Наук Азерб.ССР, том XIV, N:6, 1988, с. 42-44.

6. Ф.Гаджи-заде, Ф.Исмаилов. О влиянии аэрозольных слоев на характеристики трансформации измерения в нижней атмосфере. Труды XII научных чтений по космонавтике. Москва, 1988г. с.56-63.

7. Ф.М.Гаджи-заде, Ахмедов Ш.А., Шахтахтинская М.И., Оценка влияния безоблачной атмосферы при наблюдениях морской поверхности со спутников. Труды XII научных чтений по космонавтике. Москва 1988, с. 113-118.

8. F. Hajizadeh, N.Mamedov, F.Jalilov.The calculation of Transmittance and radiance in Non-homogeneous Atmosphere in the problem of Remote Sensing. Turkish Journal of Physics, vol.19, num. 8, 1995 p. 1008-1011.

9. F.M. Hajizadeh, Tatarayev T.M.Temperature field seasonal variation in the surface layer оf the Caspian sea on the basis of “Meteor” satellite data. Turkish Journal of Physics, vol.19, num. 8, 1995 p. 1309-1313.

10. Ф.Гаджи-заде. Аэрокосмический мониторинг атмосферы. Монография, г.Баку 1997 г., 153 c.

11. F.M.Hacızadə, Ə.S.Əliyev, M.M.Məsimov. Xəzər dənizinin səviyyəsinin kəskin qalxması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası ərazisinin subasmaya məruz qalması subasmaya məruz qalması". «Azərbaycan XXI-ci əsrin astanasında» elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı., 1997-ci il, s.211-213.

12. Ф. Гаджи-заде. О концепции Единой Государственной Системы Экологического Мониторинга. «Azərbaycan XXI-ci əsrin astanasında» elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı.,1997-ci il, s. 292-294.

13. A.Sh.Mekhtiev, N.A.Abdullaev, F.M. Hajizadeh. The usage of space photos of various scales in prospecting natural resources. Fourth Baku. International Congress.Baku, Azerbaijan. Baku-1997, page 69-73.

14. Ф.Гаджи-заде, H.Абдуллаев, И.Ахундова, И.Гусейнов. Использование космической видеоинфоpмации в пpоцессе пpоведения нефте-газопоисковых pабот. «Azərbaycan XXI-ci əsrin astanasında» elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı. 1997-ci il, s. 275-277.

15. F.Hacızadə, Ş.Əhmədov, L.Uturqauri.Xəzər dənizinins Qütb sahil zonasının civə və digər ağır metallarla çirklənməsinin miqdar göstəriciləri. "Sumqayıt: Ekologiya və inkişaf" elmi-praktiki konfransının-tizisləri Sumqayıt 1999. s. 15-16

16. F.M. Hajizadeh. On use of flaying vehicle for monitoring of the sea environment. Fifth Baku International Congress. Azerbaijan .Baku-1999, page 286-291

17. Ф.Гаджи-заде, Н.Алиев. Социально-экономическое pазвитие и пpиоpитеты экологической политики. ХХI век "Возpождение" N17 Баку 1999 г. стp. 95-99.

18. F.Hacızadə. Aerokosmik informasiyadan istifadə etməklə təbii-dağıdıcı proseslərin tətbiqi və proqnoziaşdırılması. Fövqəladə geoloji hadisələr, onların proqnozlaşdırılması və onlara nəzarət imkanları. Bakı ş., 2000-ci il. s. 206-211

19. Ф.Гаджи-заде.Экологический менеджмент и pефоpмиpование экономики. XXI век "Возpождение", N3 Баку 2000 г.

20. F.Hajizadeh, Sh.Ahmedov. On some results of interpretations of “Nimbus-7” data on radiational balance of the earth for the Caucasian,”Current problems in atmospheric radiation international radiation sympozium”. St.-Petersburg State Univesity Russia. July 24-29. p 114, 2000.

21. А.Мехтиев, Ф.Гаджи-заде, Г.Алиев, И.Ахундова. Комплексирование наземных глубинных и космических исследований при геоструктурном районоровани нефтеносных зон и оценка их перспектив (Восточный Кавказ). «Azərbaycanın faydalı qazıntıları, prespektiv sahələrinin proqnozlaşdırılması və yeni tədqiqat üsulları » IV- Respublika elmi konfransı. Bakı 24-25 may, 2002, s 93-95

22. F.Hacızadə. Azərbaycan - Neft və Ekologiya. Dirçəliş XXI əsr № 67-68, iyul-avqust,2003 –cü il, s.251-257.

23. F.Hacızadə, Ş.Əhmədov. Atmosferdə radiasiya xarakteristikalarının bəzi statistik qanunauyğunluqları haqqında. Fizika, riyaziyyat, Yer elmləri (Azərbaycan Respublikası “Təhsil” Cəmiyyəti, “Bilgi dərgisi”), № 4 Bakı-2003, səh. 31-36.

24. Ф.Гаджи-заде. Азербайджан. Устойчивое развитие. Экологический фактор. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının məruzələri. 2003

25. Ф.Гаджи-заде. Космический мониторинг климатических изменений в прибрежной зоне Азербайджана. Труды юбилейной международной научно-технической конференции, посвященной 70-летию академика А.Ш.Мехтиева. Информационные и электронные технологи в дистанционном зондировании. Баку-2004, ст. 85-89.

26. F.Hacızadə, Ş.Əhmədov. Qlobal iqlim dəyişmələri XXI əsrdə. Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi, Xəbərlər, cild 7, № 1, Bakı-2004, səh. 60-64.

27. F.Hacızadə. Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi. Adlanmış mərhələ. Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri.2008,səh.6-11.

28. F. Hajizadeh. “Space debries – a new problem of ecology” (Космический мусор - новая проблема экологии). Tenth Baku International congress, Baku,23-25 september,2009,p.72-74.

29. Ф.Гаджи-заде, Н.Исмаилов. Экологическая культура и психология. Междисциплинарный научный и прикладной журнал «БИОСФЕРА». Санкт-Петербург. 2011г., с.5-6.

30. И.Марданов, Ф.Гаджи-заде, Т.Алиев. Возможности выявления главных факторов при изучении трансформаций оползневых процессов. Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия география, серия 7, выпуск 2, 2012 г., с.118-125.

31. Агаев Т.Д., Гаджи-заде Ф.М. ”Загрязнение атмосферного воздуха автотранспортoм и безопасность жизнедеятельности в городах”. International scientific-practical conference:”Modern problems struggle against emergency situation in connection with globalization “has been devoted to 15th anniversary of “FOVGAL” Assosiation of specialists on emergency situation and security of human life activity.30-31 may 2012. Baku – 2012.p.258-260.

32. Ф.М.Гаджи-заде, И.И.Марданов. Изучение и тематическое картирование стихийно-разрушительных процессов в высокогорьях Большого Кавказа. Professor Muxtar Rzaqulu oğlu Abduyevin 85 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan torpaqları: genezis,coğrafiya, meliorasiya,səmərəli istifadə və ekologiya” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans”ın materialları. Baki-Qəbələ,8 – 10 iyun 2012- ci il,cild I,s.200-201.

33. Ф.М.Гаджизаде, Г.Абдиева-Алиева. Некоторые проблемы организации деятельности в структурах органов по чрезвычайным ситуациям.”Təbii fəlakətlərə daha çox məruz qalan regionlarda dayanağlığın yüksəldilməsi,icmaların fövqəladə hallara hazırlanması və əhali arasında risk mədəniyyətinin yüksəldilməsi” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları.19-20 noyabr 2012-ci il.,Bakı ş.

34. Ф.М.Гаджи-заде. Возможности использования аэрокосмической информации для мониторинга чрезвычайных ситуаций в Азербайджане. Тезисы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы технических и социально-гуманитарных наук в обеспечении деятельности службы гражданской защиты». Академия пожарной безопасности им. Героев Чернобыля МЧС Украины. г. Черкасы, Украина. 4-5 апреля,2013 г., часть 1-я, с.130-131.

35. Hacızadə F.M. , Ağayev T.D., Musayeva M.A. Böyük qafqazin cənub yamacinda təsərrüfat obyektlərinin mühafizəsi məqsədil sel hadisəsinin öyrənilməsi. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyiyinə həsr olunmuş “İnşaat kompleksində riskin qiymətləndirilməsi və təhlükəsizlik problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı ş., 2013-ci il aprel 25-26.,s.411-413.

36. Ф.М.Гаджи-заде, И.И. Марданов, Т.Д.Агаев. А.С.Велиев. Интенсивность поверхностного смыва как фактор развития природных катастроф в речных бассейнах азербайджанской части большого Кавказа. Материалы международной научно-практической конференции «"Чрезвычайные ситуации: безопасность и защита", Академия пожарной безопасности им. Героев Чернобыля МЧС Украины. г. Черкасы.Украина.4-5 октября 2013 г., с.98-101.

37. Hacızadə F.M., Hacızadə E.M., Nanotexnologiyalar və ekoloji iqtisadiyyat. AMEA İnsan Hüquqları İnstitunun 15-illiyinə həsr edilmiş materiallar toplusu.2013-cü il.

38. Hacızadə F.M., Fövqəladə halların miqyaslarının qiymətləndirilməsi və proqnozu üzrə aşağı orbitli peyklərdən və aerofotoçəkiliş təyyarələrindən alınan aerokosmik məlumatların istifadə edilməsi. “Fövqəladə hallar, onların inkişaf dinamikası və idarə olunmasının elmi-praktik aspektləri” mövzusunda 26 noyabr 2014-ci il tarixində keçirilmiş elmi-praktik konfransı.

39. Ф.М. Гаджи-заде, Ф.О.Миргуламлы Использование данных космических съёмок в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Материалы VIII-й научно-практической конференции молодых ученых. МЧС Республики Беларусь.2014 г., г.Гомель.

40. A.T.Hüseynov, Hacızadə F.M., V.İ. Hüseynov, F.Aslanov Keçmiş neftçala yod-brom zavodunun istehsalat sahəsinin reabilitasiya layihəsinin həyata keçirilməsinə dair. Yaşıl İqtisadiyyat, Enerji Effektivliyi və Ətraf Mühit . Beynəlxalq konfrans., Bakı ş., 21-22 oktyabr 2014-cü il.

41. Hacızadə F.M., Ağayev T.D., Babaşova Ə.A Neft kimya müəssisələri olan sənaye şəhərlərində ekoloji təhlükəsizlik problemləri. Memarlıq və İnşaat Universiteti, ECMHT- Bakıdakı Avropa Tədris Mərkəzi, “Fövqəl” Assosiasiyası ilə birlikdə keçirdiyi “Neft-kimya sənayesində qəza risklərinin qiymətləndirilməsi və ekoloji təhlükəsizlik problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı ş., 21-22 dekabr 2014-cü il.

42. Fövqəladə halların miqyaslarının qiymətləndirilməsi və proqnozu üzrə aşağı orbitli peyklərdən və aerofotoçəkiliş təyyarələrindən alınan aerokosmik məlumatların istifadə edilməsi. “Fövqəladə hallar, onların inkişaf dinamikası və idarə olunmasının elmi-praktik aspektləri” mövzusunda 26 noyabr 2014-ci il tarixində keçirilmiş elmi-praktik konfransı.Bakı ş., 2014., s.43-45.

43. Hacızadə F.M., Hüseynov T.P., Əfəndiyeva N.Q. Azərbaycanda fövqəladə halların tədqiqində aerokosmik vasitələrin istifadə olunması haqqında. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılmasının 10 illiyinə həsr edilmiş “Fövqəladə hallar və təhlükəsiz həyat” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın Materialları. Bakı ş.,2015.,s.45-49.

44. Гаджи-заде Ф.М., Багиров К.А.О мониторинге на потенциально опасных нефтехимических предприятиях. “Fövqəladə hallardan müdafiənin nəzəri-təcrübi problemləri” mövzusunda FHN Akademiyasının II elmi-texniki konfransının materialları. Bakı.,4 may 2017-ci il.

45. Hajizada F.M.Possibilities of using aerospace research funds for emergency situations in Azerbaijan. “Təbii fəlakətlər və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” beynəlxalq elmi texniki konfransin materialları. AzMİU,Bakı.,4-6 dekabr 2017-ci il.

46. Hajizada F.M. Some problems of safety on offshore oil sea platforms. “Təbii fəlakətlər və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” beynəlxalq elmi texniki konfransin materialları. AzMİU,Bakı.,4-6 dekabr 2017-ci il.

47. Haciyev E.C., Hacızadə F.M., Aslanov S.A. Pərsiz gəmi hərəkət ediçi ixtirasi haqqinda. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetin “Elmi əsərləri. 2017, Bakı ş.
 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. 1999-cu ildən Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının həqiqi üzvü.
2. 2012-ci ildən Rusiya Təbiət Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü. 3. 2012-ci ildən Rusiya Tibbi-Texniki Akademiyasının həqiqi üzvü.
4. 2017-ci ildən Beynəlxalq Ekologiya və həyat Fəaliyyəti Təhlükəsizliyi Akademiyasının həqiqi üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti; Bakı Dövlət Universitetində; FHN-nin Akademiyası

Digər fəaliyyəti 

 - 2011-2015-ci illərdə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində “Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” istiqaməti üzrə bakalavr və magistratura səviyyələrində təşkil olunmuş Dövlət Attestasiya komissiyasıyalarının sədri.
- Sankt-Peterburq şəhərində nəşr edilən “BİOSFERA” (Междисциплинарный научный и прикладной журнал «БИОСФЕРА») jurnalı redaksiya heyətinin üzvü.
- 2008-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Rabitə və informasiya texnologiyaları nazirinin əmri ilə (Əmr N14 30.01.2008) Azərbaycan Respublikasının ilk Milli telekomunikasiya “AZƏRSPEYS” peykinin hazırlanması, orbitə buraxılması, orbital mövqenin və tezliklərin əldə olunması üzrə ilk İşçi qrupunun üzvü kimi fəaliyyət göstərmişdir.
- 1993-cu ildən etibarən AMEA elmi-tədqiqat institutlarının müdafiə şuralarının üzvü, AR Prezidenti yanında Ali Atestasiya Komissiyasının texnika elmləri və yer elmləri bölmələri üzrə ekspert komissiyaların üzvü olmuşdur.
- 1999-2006-cı illərdə və yenidən 2012-ci ildən AR Prezidenti yanında Ali Atestasiya Komissiyasının yer elmləri bölmələri üzrə ekspert komissiyasın üzvü.

Təltif və mükafatları

 Əməkdar mühəndis (2016-cı il)

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı şəhəri, H. Cavid prosp. 119

Vəzifəsi

Şöbə rəhbəri

Xidməti tel.

 (+994 12) 5100141

Mobil tel.

 (+994 50) 3146061

Ev tel.

(+994 12) 4112575

Faks

 

Elektron poçtu

 fuad77amaka@mail.ru