Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Azadəliyev Cəbrayıl Əbdüləli oğlu (1935-2022)

Azadəliyev Cəbrayıl Əbdüləli oğlu (1935-2022)

Azadəliyev Cəbrayıl Əbdüləli oğlu (1935-2022)
Anadan olduğu yer Ermənistan SSR Qafan ra­yo­nun Mahmudlu kən­di
Doğum tarixi 29 noyabr 1935-ci il
Vəfat tarixi 11 fevral 2022-ci il
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan (indiki Bakı) Dövlət Universiteti

"Geo­loji çəkiliş və faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı" fakültəsi

Elmi dərəcəsi

Elmlər doktoru

Elmi rütbəsi

Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

 

- ixtisas şifri

04.00.11 – Filiz və qeyri-filiz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı; metallogeniya.

- ixtisasın adı

04.00.08 – Petroqrafiya, vulkanologiya

- mövzunun adı

"Plutonogen-üçvəhdətli kontakt-termal metamor­fizm, skarn-filizəmələgəlmə və mis-porfir filizləş­məsi prosesləri (Kiçik Qafqaz timsalında)" möv­zu­da doktorluq dissertasiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

230

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

25

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

2

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

 

-  elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Kiçik Qafqazın filizli metasoma­tit­ləri­nin gene­tik-formasion təsnifatı;

Qaradağ mis-por­fir yatağının və geoloji-genetik və həc­mi-geokimyəvi modellərini və Daşkəsən skarn-maqnetit filizi yatağının geoloji-genetik mo­de­linin işlənməsi;

Kiçik Qafqazın me­zo­kaynozoy yaşlı qranitoid intru­ziyalarının kontakt-termal metamorfizminin çoxfaktorlu ge­ne­tik-pet­ro­loji mo­­­­delini işlənməsi;

Kiçik Qaf­qaz üçün yeni mineral – pum­pelliit aş­kar edilməsi və müasir mineraloji metodlarla öy­rən­­ilməsi;

Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsində ofiolit asso­siasiyasının ultra­əsasi intruziv massiv­lərinin kon­takt areallarında yük­sək­tem­­pe­raturlu termal dəyi­şil­mə­­ləri aşkar edərək müasir mineraloji metodlarla öyrənilməsi;

Alümo­si­likat süxurlar mühi­tində roqovikləşmə və skarn­laş­ma pro­ses­lərinin minera­loji sərhədinin mü­əy­yən edilməsi;

Kiçik Qaf­qazın kalsiumlu skarnlarının timsalın­da Yer qabığında kal­siumlu skarn­ların kon­ver­­gent­­li­yi­nin isbat edilməsi;

Kiçik Qafqazda me­zo­­kay­no­zoy yaşlı "filiz-ma­q­­­ma­tik sistemlər" ayır­mı­şam və onla­rın hidroter­mal fəaliyyətinin ikili (do­layısı və bir­başa) xarak­terli təkamüllü olması ideyasının irəli sür­ülməsi;

Başkənd yatağı timsalında Naxçıvan qırışıqlıq vilayətində səpinti qızılın köklü mənbələrinin mü­əy­­yən edilməsi;

Başkənd yatağında (Naxçıvan MR) səpinti qı­zı­lın tipo­morf xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi;

Ordu­bad filiz rayonu skarn­larının qalaylılığının müəy­yən edilməsi;

Ümumən 20-dən çox elmi nəticələrinin ən mühüm na­­i­liy­yət­lər kimi qiymətləndirilərək SSRİ EA və Az­ər­bay­can MEA hesabatlarına daxil edilməsi.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Установ­ление коренных источников россып­ного золота в Нахчыванской складча­той обла­сти (на примере Башкендского месторождения, Азербай­джан). Москва, «Отечественная геология», 2012, №1-2, с.12-17.
  2. Bir daha unikal Daşkəsən skarn-dəmir filizi ya­ta­ğının geo­lo­ji-ge­netik xü­su­siy­yət­ləri və genezisi haqqında (Kiçik Qafqaz, Azərbaycan).Azerbaycan MEA, «Xəbərlər», Yer elm­ləri seriyası, 2012, №4, s.44-58.
  3. Çovdar qızıl filizi yatağının səciyyəvi xüsusiy­yət­ləri (Kiçik Qafqaz, Azərbaycan). Bakı Universi­te­ti­nin Xəbərləri, Təbiət elmləri se­ri­yası, 2013,  №2, s.117-130.
  4. Metasomatik dəyişilmələr gizli filizlərin eti­bar­li birbaşa axtarış və proqnoz  kriteriləridir (Ki­çik Qafqazın metasomatik kompleksləri tim­sa­lın­da). Bakı Universitetinin Xəbərləri, Tə­bi­ət elmləri seriyası, 2013,  №4.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universiteti Faydalı qazıntıların geo­lo­giyası kafedrasının 0,5 şt. əvəzçiliklə profes­so­ru­yam.

Digər fəaliyyəti 

Yeni Аzərbaycan Partiyasının Аzərb.MEА Geo­logiya İnstitutu ilk təşkilatının sədriyəm.

Təltif və mükafatları

  1. Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti İlham Əliyevin  2008-ci il 18 mart tarixli 2737 nömrəli Sərəncamına əsasən«Tərəqqi»medalı ilə təltif olunmuşam.
  2. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rə­ya­sət Heyətinin 12 dekabr 2005-ci il tarixli 24/1 №-li Qərarı ilə geologiya-mineralogiya elm­ləri dok­­toru, professor Cəbrayıl Əbdüləli oğlu Azadə­liyev Azər­baycan MEA-nın 60-illiyi ilə əla­qədar Azərbay­can MEA-nin «Fəxri Fərmanı»ilə təltif edilsin.

Azərbaycan MEA-nın prezidenti akademik M.Kərimov Azərbaycan MEA-nın akademik katibiakademik  Şahtaxtinski

  1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rə­ya­sət Heyətinin 03 fevral 2006-cı il tarixli 5/2 №-li Qərarı ilə geologiya-mineralogiya elmləri dok­toru, professor Cəbrayıl Əbdüləli oğlu çoxillik məh­­suldar elmi və elmi-təşkilati  fəaliyyətini nə­zə­­­rə alaraq və ana­dan olmasının 70-illiyi ilə əla­qə­dar Azərbaycan MEA-nin «Fəxri Fərmanı»ilə təltif edilsin.

Azərbaycan MEA-nın prezidenti akademik M.Kərimov Azərbaycan MEA-nın akademik katibi akademik  Şahtaxtinski  1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 60-il­lik yubileyi ilə əlaqədar olaraq Geologiya İnsti­tu­tun­da uzunmüddətli məhsuldar elmi və elmi-icti­mai fəa­liy­yətini nəzərə alaraq geologiya-mine­ralo­giya elm­lə­ri doktoru, professor Cəbrayıl Əb­düləli oğ­lu Aza­də­liyev Azərbaycan Milli Elmlər Akade­mi­yası Yer elm­ləri bölməsinin«Fəxri Fərmanı»ilə təltif edil­sin

Azərbaycan MEA-nın akademik katibi  Ak.A. Əli­zadə   

Əsas iş yeri və ünvanı

АMEА Geologiya və Geofizika İnstitutu, H.Cavid prospekti, 119.

Vəzifəsi

Metasomatizm və metamorfizm şöbəsinin rəhbəri vəzifəsini icra edən

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

 

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu