Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Miri-zadə Südabə Aslan qızı

Miri-zadə Südabə Aslan qızı

Miri-zadə Südabə Aslan qızı
Anadan olduğu yer
Azərbaycan, Bakı şəh.
Təvəllüdü
25.09.1938
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
Elmi dərəcəsi
Geologiya-mineralogiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi
 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
04.00.12
- ixtisasın adı
Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları
- mövzunun adı
“Əyrixətli ayrılma sərhədli təbəqəli-fasiləsiz mühitlərin öyrənilməsində seysmik kəşfiyyat məlumatlarının EHM-nin vasitəsi ilə interpretasiyası (Kiçik Qafqazın Şamxor-Daşkəsən və digər vilayətlər timsalında)”
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 17
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 8
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 1
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
1. Şah-dəniz, Çıraq, Garabağ, Bulla-dəniz 2 yataq və strukturları və Neft Daşları ilə Günəşli strukturlarının birləşdiyi hissəsinin geoloji kəsilişinin məhsuldarlığının seysmik məlumatlar əsasında proqnozu.

2. “LandMark”- “ProMax 2D” proqram komplekslərinin əsasında yataq və perspektivli sahələrin geoloji kəsilişinin proqnozu üçün seysmik kəşfiyyat işləri texnologiyasının işlənməsi.

3. AVO (amplitudın məsafədən asılılığı) analizi üsulunun əsasında geoloji kəsilişin məhsuldarlıq perspektivliyinin qiymətləndirilməsi.
Elmi əsərlərinin adları
1. Алгоритм прямой и обратной задачи кинематики отраженных волн в неоднородных средах с криволинейными границами раздела. «Вопросы динамической теории распространения сейсмических волн», сб.IX. Изд-во «Наука», Л., 1968.

2. О возможности сейсмических исследований наклонных границ в градиентных средах. «Геология и геофизика», №6. СОАН СССР, 1969 (совместно с О.В.Мирошниковой, Ю.Г.Шопиным, Н.Г.Марцинковской).

3. Численный метод построения отражающих границ в сложных неоднородных средах. «Вопросы динамической теории распространения сейсмических волн», сб.X. Изд-во «Наука», Л., 1970.

4. Исследование кинематических особенностей волн в вертикально-слоистых неоднородных средах. «Вопросы динамической теории распространения сейсмических волн», сб.X. Изд-во «Наука», Л., 1970 (совместно с О.В.Мирошниковой, Ю.Г.Шопиным).

5. Алгоритм и программа обработки данных веерного сейсмозондирования. «Ученые записки» АзИНЕФТЕХИМа, серия IX, №5, 1973 (совместно с Р.А.Абдуллаевым, Т.Р.Ахмедовым).

6. Babayev D.Xh., Miri-zade S.A. Use of AVO-analysis at existing fields and prospects of South-Caspian Depression. Geophysical News in Azerbaijan, №1, 1999, p. 7-10.

7. Miri-zade S.A., Movsumova U.A., Huseynova Sh.M. 3D geological model of the Baku Archipelago, Azerbaijan. AAPG European Region Annual Conference “Exploration in the Black Sea and Caspian Regions”, October 17-19, 2010, Kiev, Ukraine.

8. Mirizade S.A., Movsumova U.A., Huseynova Sh.M. The 3D Petrophysical Model of the Onshore-to-offshore zone of the Western flank of the South Caspian Basin. 73rd EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 Vienna, Austria, 23-26 May 2011.

9. Mirizade S.A., Movsumova U.M., Huseynova Sh.M. Investigation of the reservoir properties variation of Productive Series within the transition zone of the western flank of the South Caspian basin (Application of 3D modeling). Azərbaycan geoloqu, 2013, №17, p. 42-48.

10. Гусейнов Д.А., Мири-заде С.А., Гусейнова Ш.М. Особенности распространения и свойства коллекторов нефти и газа северо-западного борта Южно-Каспийского бассейна. Геология нефти и газа, 2015, №2, с. 55-66.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
1. EAGE

2. SEG

3. AAPG

4. ASPG
Pedaqoji fəaliyyəti
1985-1990
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Geoloji kəşfiyyat fakültəsi, Geofizika kafedrası

Kurs layihəsi: “Seysmik kəşfiyyatın birbaşa və əksinə məsələlərinin həlli”, “Sintetik seysmoqramlar”, “Mədən-geofiziki və seysmik kəşfiyyat məlumatları arasında əlaqə”
Digər fəaliyyəti
1998-2005 – ANGC-nin nəzdində “Geologiya Məktəbinin” direktoru
Təltif və mükafatları
Əmək veteranı
Əsas iş yeri və ünvanı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1143, Bakı şəh., H.Cavid küç. 119 
Vəzifəsi
Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.
(+994 12) 5100141
Mobil tel.
(+994 50) 3178622
Ev tel.
(+994 12) 4895451; (+994 12) 4911834
Faks
(+994 12) 5372285
Elektron poçtu