Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Lətifova Yeganə Nazim qızı

Lətifova Yeganə Nazim qızı

Lətifova Yeganə Nazim qızı
Anadan olduğu yer
 Azərbaycan Respublikası, İsmayıllı
Təvəllüdü
09.03.1963
 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, geologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi
Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi
dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:


- ixtisas şifri
04.00.08
- ixtisasın adı
Petroqrafiya, vulkanologiya
- mövzunun ad
“Çeqem kalder kompleksinin pliosen vulkanizminin petrologiyası (Şimali Qafqaz)”
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
45, 4 monoqrafiya, 2 kitab
 
20
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
 
Kadr hazırlığı:     
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
İlk dəfə olaraq Çeqem vulkanik yaylasının kalder təbiəti müəyyən edilmiş, Çeqem kalder strukturunun maqmatizminin təkamülü və mərhələli inkişaf sxemi təklif edilmişdir.
Kiçik Qafqazın ofiolit assosiasiyasının hiperbazit və qabbro komplekslərindəki süxurların tərkibində olan qazların hidrogen-karbohidrogen və karbon-hidrogen sulfidli tərkibi müəyyən edilmişdir.
Kiçik Qafqazın kaynozoy vulkanizminin paleovulkanoloji bərpası və respublikanın əsas neftli-qazlı vilayətlərinin çökmə süxurlarının kollektor xüsusiyyətlərinin tədqiqi.
Elmi əsərlərinin adları
1. Атлас коллекторов продуктивной толщи Азербайджана. Баку, “Nafta-Press”, 2000, 250 с. (Həmmüəlliflər: И.С.Гулиев, С.Ф.Сулейманова, М.Б.Хеиров, А.А.Фейзуллаев)
2. Связь газов с глубинными условиями формирования пород офиолитового комплекса (на примере Малого Кавказа). Сб. ²Дегазация Земли: геодинамика, геофлюиды, нефть и газ², Москва, 2002, с. 139-142. (Həmmüəlliflər: А.Д.Исмаил-Заде, Е.Н.Емельянова).
3. Литогенез верхнемеловых и среднеэоценовых вулканогенно-осадочных комплексов Предмалокавказского прогиба и связанные с ними полезные ископаемые. Сб. «Проблемные вопросы геодинамики, петрологии и металлогении Кавказа», посв. 100-летию академика Ш.Р.Азизбекова, Баку, 2006, с. 297-311 (Həmmüəlliflər: Х.А.Ализаде, М.Б.Хеиров)
4. Проблемы металлогении Севан-Акеринской зоны Малого Кавказа. Xəbərlər, 2008, №1, s. 55-66 (Həmmüəlliflər: А.Д.Исмаил-Заде, Е.Н.Емельянова, З.А. Велиев)
5. Диалектический прогноз нефтегазоносности тектонически активных и пассивных областей. Баку, “Nafta-Press”, 2012, 88 с. (Həmmüəlliflər: И.С.Гулиев, Х.А.Али-заде)
6. Azərbaycanın geologiyası. I, II, III cildlər. Elm, 2015, 532 s., 372 s., 382 s. (Həmmüəlliflər: Ş.Ə.Babayev, Ad.A.Əliyev, C.Ə.Azadəliyev, İ.S.Quliyev, X.A.Əlizadə və b.)
7. Методологические проблемы исследования геосистем. Вопросы философии. 2015, № 6 с. 85-89 (Həmmüəlliflər: Ак.А.Али-заде, Х.А.Али-заде)
8. Azərbaycan geologiya elminin korifeyləri. “Nafta-Press”. 2016, 315 s. (Həmmüəlliflər: Z.Y.Abbasov və b.)
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
Azərbaycan Geoloqlarının Milli Komitəsinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti
Bakı Dövlət Universiteti, geologiya fakültəsi 
Digər fəaliyyəti 
 
Təltif və mükafatları
1. Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının fəxri fərmanı, 2012.
2. “Tərəqqi” medalı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 03 noyabr 2015-ci il tarixli 1510 nömrəli sərəncamı. 
Əsas iş yeri və ünvanı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi
Geologiya və Geofizika İnstitutunun elmi katibi
Xidməti tel.
(+994 12) 5372334
 
Mobil tel.
(+994 51) 8857654
Ev tel.
(+994 12) 5948869
 
Faks
(+994 12) 5372285
 
Elektron poçtu