Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Qarayeva Təhminə Cəfərağa qızı

Qarayeva Təhminə Cəfərağa qızı

Qarayeva Təhminə Cəfərağa qızı
Anadan olduğu yer
 Salyan şəhəri
Təvəllüdü
 14.12.1962
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
 M.Əzizbəyov adına Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi
 Geologiya-mineralogiya elmlər namizədi
Elmi rütbəsi
 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 04.00.12
- ixtisasın adı
 Faydalı qazıntı yataqları axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları
- mövzunun adı
 Qərbi Azərbaycanın üst pliosen-pleystosen çöküntülərinin paleomaqnetizmi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 36
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 13
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
İlk dəfə olaraq Qərbi Azərbaycanın üstpliosen-pleystosen şöküntülərinin maqnitostratiqrafik şkalası qurulmuşdur. Qərbi Azərbaycanın öyrənilən ərazisinin üstpliosen-pleystosen şöküntülərinin əsaslandırılmış regional maqnitostratiqrafik reperləri qurulmuş: məhsuldar qat və ağcagil; ağçagil və abşeron; abşeron və bakı, öyrənilən ərazinin yaş bölgüsü və regionlararası korrelyasiyası aparılmış və paleomaqnit məlumatlarına əsasən ayrılan geoloji hadisənin tarixi müəyənləşdirilmişdir. Üstpliosen-pleystosen şöküntülərinin paleomaqnit stratiqrafiyası çöküntütoplanma sürətininin miqdarinın hesablanmasına və paleomaqnit zonasında çöküntütoplanma sürətininin xəritəsinin qurulmasına kömək etmişdir. Süxur yaranma zamanının qiymətləndirilməsi aparılmıb və mütləq yaşda çöküntütoplama fasilələrinin müddəti öyrənilmişdir.

İlk dəfə olaraq Azərbaycan ərazisi üçün qurulmuş “Anomal maqnit sahəsi” adlı xəritənin müəlliflərdən biridir, masştab 1:750 000

Naxçıvan Muxtar Respublikasının paleozoy, yura və paleogen yaşlı çöküntülərində paleomaqnit tədqiqatı aparılmışdır. Devon, yura, paleosen və eosen dövrləri üçün ümumi paleomaqnit şkalası qurulmuş və kinematik parametrləri dəqiqləşdirilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları
1. М.И. Исаева, Т.Д. Гараева, Карта аномального магнитного поля Азербайджана. м.1:1000 000, ГИС Атлас карт геологического содержания Кавказа. 2007

2. М.И.Исаева, Т.Д. Гараева. Kорреляция отложений продуктивной толщи Нижнекуринской впадины и западного Абшерона по палеомагнитным данным Каталог сеймопрогностических наблюдений на территории Азербайджана, 2007, с.129-137

3. М.И. Исаева, Т.Д. Гараева. Магнитостратиграфические исследования плиоцен-плейстоценовых отложений разрезов Аджинаур. Каталог сеймопрогностических наблюдений на территории Азербайджана, 2008, с.114-119

4. Т.Д. Гараева. Oценка времени формирования свит и скоростей темпов прогибания дна бассейна продуктивной толщи разрезов Bосточного Aбшерона по палеомагнитным исследованиям. Каталог сейсмопрогностических наблюдений в Азербайджане. Баку, 2012, c.124-130

5. Т.Д. Гараева. Магнитостратиграфия плиоцен-плейстоценовых отложений южного склона восточного части Большого Кавказа, Azərbaycanda Geofizikanın Yenilikləri jurnalı, №3-4, 2014, c.35-41

6. Т.Д. Гараева. Магнитные свойства пород апшеронского яруса разрезов южного склона Большого Кавказа, Изд. НАНА Серия наук о Земле, №1-2. Bakı,2014, с 51-58

7. M.İ. İsayeva, T.C.Qarayeva. Anomal Maqnir Sahəsi, Milli Atlas, Bakı, 2014, с 94

8. М.И. Исаева, Т.Д. Гараева, А.А. Багирова. Кинематические параметры движения блоков Южного склона Большого Кавказа и Абшеронского полуострова. Azərbaycanda Geofizikanın Yenilikləri jurnalı, №1-2, 2016, c.17-23

9. М.И. Исаева, Т.Д. Гараева. Геодинамические параметры движения блоков Нахычиванского Автономной Республики, Труды Института Геологии Дагестанского Научного Центра РАН, Сов. «Геология, Гединамика и геоэкология Кавказа», Махачкала, 2016, с. 211-217

10. M.I. Isayeva, A.Q. Rzayev, T.J. Garayeva. The geomagnetic field of Azerbaijan.Seysmoproqnosis jbservations in the territory of Azerbaijan, Volume 12, № 1, 2016, с.42-48

11. Т.Д. Гараева, З.А. Новрузов. Магнитотектонические построение Аразского блока Малого Кавказа (Нахычиванского АР) юрского периода / Труды Института Геологии Дагестанского Научного Центра РАН, Сов. «Геология, Гединамика и геоэкология Кавказа», Махачкала, 2016,c. 167-174

12. М.И. Исаева, Т.Д. Гараева, З.А. Новрузов. Глубинное строение и сдвиговые деформации блоков Южного склона Большого Кавказа по палеомагнитным данным. Материалы ХХ Всероссийской конф. с межд. Участием, с. 186-191
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 Azərbaycan seysmoloqlar cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti
 
Digər fəaliyyəti
 TQDK-da - imtahan rəhbəri
Təltif və mükafatları
 
Əsas iş yeri və ünvanı
 AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, Yasamal r-nu, H.Cavid pr. 119
Vəzifəsi
 Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.
 (+994 12) 5101165
Mobil tel.
 (+994 55) 6823378
Ev tel.
 (+994 12) 4345539
Faks
 (+994 12) 5372285
Elektron poçtu