Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

22 Jun 2023 Nəşrlər Nəşrlər

“ELMİN CAZİBƏSİ-3” KİTABI ÇAPDAN ÇIXIB

Elm və Təhsil Nazirliyi Geologiya və Geofizika İnstitutunda baş direktor akademik Akif Əlizadənin layihə rəhbəri olduğu  “Elmin cazibəsi” silsilə nəşrinin 3-cü sayı çapdan çıxıb. İnstitutun İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Şirməmməd Nəzərlinin “Elm” nəşriyyatında hazırlanmış “Elmin cazibəsi-3” kitabı “Afpoliqraf” mətbəəsində çap edilib.


Nəşrin  “Ön söz”ünün müəllifi və rəyçi  akademik Əkpər Feyzullayev, redaktoru y.e.f.d. Zəki Vəliyevdir. 


Kitabda “Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin


Təbiət Tarixi Muzeyi”, “Geologiya və Geofizika İnstitutunun


Geoloji-Mineraloji Muzeyi” başlıqlı materiallar, oxucu suallarına cavab qismində “Rəngli qumlar”,“Qarışmayan su hövzələri” elmi  məqalələri yer alıb.


Nəşrin “İnformasiya” bölümündə Geologiya və Geofizika İnstitutunun 2022-ci ildəki əsas elmi nailiyyətlərindən bəzi materiallar, həmçinin  bu instituta aid 2022-ci ilin  elmi nəşrləri təqdim edilir.


Ge­niş müsa­hi­bə for­ma­tın­da ha­zır­lan­mış el­mi mətn­lər müəl­li­fin ori­ji­nal fo­to­la­rı, həm­çi­nin ar­xiv şə­kil­lə­ri ilə müşa­yi­ət olu­nur. Ki­tab alim­lər, tə­lə­bə­lər, elə­cə də ge­niş ic­ti­ma­iy­yət üçün nə­zər­də tutulub.

 

 

 

 

 

 

“ELMİN CAZİBƏSİ-3” KİTABI ÇAPDAN ÇIXIB
next
next