Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

26 Jan 2023 Nəşrlər Nəşrlər

TBİLİSIDƏ “DAĞLIQ QARABAĞIN GEOLOGİYASI VƏ FAYDALI QAZINTILARI” KİTABI GÜRCÜ DİLİNDƏ ÇAP OLUNUB

Tbilisinin “Universal” nəşriyyatında “Dağlıq Qarabağın geologiyası və faydalı qazıntıları” monoqrafiyası gürcü dilində çap olunub.


Geologiya və Geofizika İnstitutunun əməkdaşı, BDU-nun “Faydalı qazıntılar” kafedrasının  pro­­­­fes­soru olmuş geologiya-mineralogiya elmləri doktoru Cəbrayıl Əb­­­­­dü­ləli oğlu Azadəliyevin (1935-2022) müəllifi olduğu kitabda mürəkkəb geoloji quruluşu və zəngin yeraltı sərvətləri ilə olan Dağlıq Qarabağın geoloji-tektonik mövqeyi, struktur-formasion zonalar üzrə antiklinorilərin, sinklinorilərin, köndələn çökəklərin, qalxıntıların quruluşu tədqiq olunub.


Monoqrafiyada Kiçik Qafqaz regionunun Azərbaycan Respublikası hissəsində (Naxçıvan Respublikası istisna olunmaqla) yerləşən faydalı qazıntı yataqları, onların geologiyası, genezisi ilə yanaşı, faydalı qazıntı kütləsinin ehtiyatı haqqında məlumatlar öz əksini tapıb. Kitabı nəzəri və təcrübi əhəmiyyət kəsb edən elmi əsərdir.


Qeyd edək ki, Cəbrayıl Azadəliyev 1935-ci il noyabrın 29-da Qərbi Azərbaycanın Qafan rayonunun Mahmudlu kəndində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Universitetinin (hazırkı Bakı Dövlət Universiteti) Geologiya-coğrafiya fakültəsinin “Geoloji çəkiliş və faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı” şöbəsini bitirib. 1959-cu ilin iyun ayından akademik Mirəli Qaşqayın şəxsi təşəbbüsü ilə Geologiya İnstitutuna (indiki Geologiya və Geofizika İnstitutu) təyinat alıb, 1961-ci ildə əyani aspirant, sonra kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi kimi fəaliyyət göstərib. 1986-cı ildən Metasomatizm və filizəmələgəlmə şöbəsinə rəhbərlik edib. 300-dən çox elmi əsərin, o cümlə­dən 5 mo­noqrafiya, dərs­lik və dərs və­sa­it­lərinin, eləcə də bakalavr və magistrlər üçün təd­ris proqram­la­rı­nın müəllifi­ olub. O, "Azər­bay­­ca­nın geologi­ya­sı" çoxcild­iyinin (rus di­lində) VI cildinin (2003, 2005) redak­si­ya he­­yə­ti­nin üzvü, "Azərbaycanın geo­lo­gi­ya­sı"nın III cil­din­də (2015) "Bərk fay­dalı qa­zın­tı­lar" böl­mə­si­nin müəllif­i­ olub. 


Səmərəli elmi və ictimai fəallığı ilə seçilən alim “Tərəqqi” medalı və AMEA-nın fəxri fərmanları ilə təltif olunub.


P.S.
Tbilisinin “Universal” nəşriyyatında “Dağlıq Qarabağın geologiyası və faydalı qazıntıları” monoqrafiyasının gürcü dilində çap olunması xəbəri AZƏRTAC-da və “Xalq qəzeti”ndə də dərc edilib.