Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ İŞLƏNİLMƏSİNİN EFFEKTİVLİYİNİN ARTIRILMASININ BƏZİ PROBLEMLƏRİXülasə


Məqalə neft və qaz yataqlarının işlənilməsinin nəzəri və praktiki sahələrində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dərin neft və qaz yataqlarının problemləri institutunda uzun müddət aparılmış elmi və praktiki tədqiqatlar istiqamətlərində alınmış ən mühüm elmi nəticələrin şərhinə həsr edilmişdir.