Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

NEFT YATAĞLARININ İŞLƏNMƏ MUDDƏTİNDƏ KOLLEKTOR-SÜXURLARINUN İSLANMASİXülasə
 
 
Məqalədə mədən-geofiziki məlumatların və xüsusi laboratoriya şəraitində aparılmış eksperimentlərin analizi göstərir ki, Azərbaycanın uzun müddət işlənmədə olan bəzi yataqlarının kollektorlarının müəyyən şəraitdə hidrofoblaşması ola bilər. Bununla bərabər suxur və flyidlərin fiziki-geoloji parametlərinin məlumatlarına əsasən effektiv təyin etmə metodları işlənmişdir, eyni zamanda quyu-elektrometriya məlumatlarından istifadə etmənlə bu göstəricilərin neftlədoyma əmsalının və qalıq neft ehtiyatının dəqiq qiymətləndirilməsi üsulu təklif olunur ki, Azərbaycanın bir sıra yataqlarında sınaqdan keçirilmişdir.