Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

QEYRİ SƏLİS MƏLUMATLAR ŞƏRAİTİNDƏ FLÜİDLƏRİN SÜZÜLMƏ PROSESSLƏRİNİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ LAY PARAMETRLƏRİNİN İDENTİFİKASİYASIXülasə
 
İşdə qranilyar, çatlı və çatlı-məsaməli mühitlərdə işlənmə dövründə yataqların flüid­lərin qərarlaşmamış süzülməsi şəraitində süxuru və flüidi xarakterizə edən parametrlərin lay təzyiqindən asılı olaraq dəyişməsini nəzərə almaqla riyazi modellərin parametrik identifikasiya üsulu təklif edilmişdir.
İdentifikasiya məsələlərinin həlli işdə təklif olunan üç variantda variasiya qoyuluşlarına gətirilməklə realizə olunmuşdur.
Təklif edilən üsul əsasında düz və tərs məsələləri həll edən proqramlar kompleksi yaradılmışdır.