Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

MÜRƏKKƏB REOLOJİ XÜSUSIİYYƏTLİI LAY PARAMETRLƏRİNİN QUYULARIN HİDRODİNAMİK TƏDQİQATI MƏLUMATLARINA ƏSASƏN TƏYİNİ HAQQINDAXülasə

 

Süzülmə sürətinin və təzyiqin relaksasiyası nəzərə alınmaqla özlü-elastiki mayenin elastiki layda süzülməsi, elastiki mayenin sürüşkən və relaksasiyalı sıxılan laylarda Darsi qanunu ilə süzülməsi modelləri üçün quyudibi təzyiqin bərpası məlumat­larına əsasən layın süzülmə və relaksasiya parametrlərinin tapılmasına imkan verən düsturlar alınmışdır.