Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

ACİNOHUR QIRIŞIQLIQ ZONASINDA GÖMÜLMÜŞ MEZOZOY VƏ KONSOLİDƏ OLUNMUŞ QABIĞIN SƏTHLƏRİ ÜZRƏ MÜQAYISƏLİ TEKTONİK TƏHLİLXülasə

 
Məqalədə Acınohur qırışıqlıq zonasında gömülmüş mezozoy və konsolidə olunmuş qabığın səthləri üzrə tektonik strukturu nəzərdən keçirilir. Qeyd edilən stratiqrafik səthlərdə struktur planlar üst-üstə düşmür.Lokal antiklinalların istiqamətinin kəskin şəkildə dəyişilməsi tektonik hərəkətlərin neotektonik mərhələdə aktivləşməsi ilə izah olunur.